W wyniku pandemii tysi?ce chorych na osteoporoz? pozostaj? bez pomocy. Lekarze i pacjenci apeluj? o proste zmiany umo??liwiaj?ce diagnostyk? i leczenie [DEPESZA]

Na osteoporoz? choruje w Polsce a?? 2,1 mln osób, a liczba nowych przypadków ro??nie. Nieleczona prowadzi do niepe??nosprawno??ci i trwa??ego kalectwa, a nawet ??mierci. Tymczasem pandemia COVID-19 spowodowa??a kilkumiesi?czny przestój w diagnostyce i terapii tej choroby. Dane NFZ pokazuj?, ??e liczba porad udzielonych w poradniach leczenia osteoporozy spad??a w tym roku o ponad 20 proc., a wizyt w gabinetach reumatologów i ortopedów – o 1/3. Lekarze alarmuj?, ??e opó??nienia b?d? mie? nieodwracalne konsekwencje dla tysi?cy pacjentów, i apeluj? do Ministerstwa Zdrowia o wdro??enie prostych rozwi?za??, które odci???? system. 

Osteoporoza jest chorob? szkieletu i ko??ci, która prowadzi do cz?stych z??ama?? (najcz???ciej kr?gos??upa, ko??ci przedramienia i szyjki ko??ci udowej) nawet przy niewielkich urazach. Polega na rozrzedzeniu tkanki kostnej (os??abieniu struktury przestrzennej i mineralnej ko??ci), która przez to staje si? os??abiona i podatna na z??amania. Dlatego osteoporoz? nazywa si? „z??odziejem ko??ci” albo „cich? epidemi?”, poniewa?? liczba zachorowa?? na ni? szybko ro??nie. Szacuje si?, ??e do 2035 roku mo??e zwi?kszy? si? a?? trzykrotnie.

Z danych NFZ pozyskanych przez Fundacj? My Pacjenci wynika, ??e obecnie mniej pacjentów kierowanych jest na kluczowe badanie diagnostyczne – densytometri? (spadek o 35,7 proc.), a liczba zlecanych operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego spad??a o 1/3 w stosunku do ubieg??ego roku.

– Osteoporoza, jak ka??da choroba przewlek??a, wymaga stosowania si? pacjenta do zalece?? lekarskich i zachowania ci?g??o??ci terapii. Nieprzestrzeganie tych zasad i brak ci?g??o??ci leczenia skutkuje bowiem wzrostem ryzyka z??ama?? i niesprawno??ci funkcjonalnej, a tak??e wzrostem ??miertelno??ci – podkre??la prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, przewodnicz?ca Zespo??u Ekspertów ds. Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obecnie w grupie wiekowej 50+ na osteoporoz? choruje w Polsce 2,1 mln osób, z których zdecydowan? wi?kszo??? (1,7 mln) stanowi? kobiety. Czynnikami ryzyka, które przyspieszaj? rozwój choroby, s? m.in. oty??o??? i niska aktywno??? fizyczna, alkohol i palenie papierosów oraz niskie spo??ycie wapnia w codziennej diecie. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem – proces utraty tkanki ???cznej zaczyna si? po 30. roku ??ycia, a u kobiet nasila w okresie menopauzy. Osteoporoza przez d??ugi czas mo??e nie dawa? ??adnych objawów i rozwija? si? w ukryciu, ale nieleczona prowadzi do niepe??nosprawno??ci, kalectwa, a nawet ??mierci.

– Brak leczenia osteoporozy i kontynuacji leczenia wcze??niej zdiagnozowanych pacjentów mo??e w najbli??szym czasie skutkowa? znacznym wzrostem liczby z??ama?? osteoporotycznych. To prze??o??y si? z kolei na wzrost wydatków NFZ zwi?zanych z leczeniem zabiegowym i spowoduje nasilenie niepe??nosprawno??ci u starszych osób po przebytych z??amaniach – wskazuje prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz prezes zarz?du g??ównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Lekarze alarmuj?, ??e te opó??nienia b?d? mie? nieodwracalne konsekwencje dla tysi?cy pacjentów. Jak wskazuj?, cz???? problemów mo??na rozwi?za? poprzez usprawnienie teleporad, aby zapewni? chorym na osteoporoz? ci?g??o??? leczenia i stosowanej farmakoterapii.

– Dzi?? w trakcie teleporady u specjalisty pacjenci napotykaj? istotny problem. Lekarz nie ma mo??liwo??ci zlecenia bada?? diagnostycznych, co uniemo??liwia zarówno kontynuacj? leczenia chorych, jak i wdro??enie leczenia u nowych pacjentów – mówi Magdalena Ko??odziej, prezes Fundacji My Pacjenci. 

Organizacje pacjenckie – wspierane przez Rzecznika Praw Pacjenta – od kilku miesi?cy apeluj? te?? do resortu zdrowia o przyj?cie innego prostego rozwi?zania, które pomog??oby poprawi? sytuacj?. Chodzi o umo??liwienie lekarzom specjalistom wypisywanie leków z listy „S”, czyli dla pacjentów 75+. Pod wzgl?dem prawnym jest to mo??liwe do realizacji.

 Trudno zrozumie?, dlaczego w dobie pandemii, kiedy kontakt z lekarzem jest utrudniony, ci?gle przesuwa si? uruchomienie tej funkcjonalno??ci – mówi Magdalena Ko??odziej. 

Fundacja My Pacjenci apeluje tak??e o pomoc seniorom w leczeniu, o zwrócenie uwagi, dopytanie, czy osoby te bior? leki, czy maj? w najbli??szym czasie zaplanowane wizyty u lekarzy specjalistów, czy potrzebuj? pomocy w kontakcie z ochron? zdrowia.

Eksperci wspó??pracuj?cy z fundacj? w ramach Zespo??u Continuum Curatio podkre??laj? te??, by pacjenci nie bali si? kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Zapewniaj?, ??e badanie czy wizyta tradycyjna, je??li tylko s? mo??liwe, b?d? bezpieczne, bez ryzyka zaka??enia si? koronawirusem, poniewa?? przychodnie i szpitale wdro??y??y liczne procedury, by to zapewni?.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top