W tym roku w Polsce mo??e by? blisko dwa razy wi?cej zachorowa?? na raka prostaty. Nowoczesne leki refundowane s? jednak tylko dla pacjent??w z przerzutami

Stowarzyszenie UroConti szacuje, ??e w tym roku w Polsce mo??na spodziewa? si? nawet 20 tys. nowych zachorowa?? na raka prostaty, czyli prawie dwukrotnie wi?cej ni?? zwykle. Wp??yw na to ma pandemia i spowodowane ni? opó??nienia w diagnostyce. Lekarze podkre??laj?, ??e choroba wykryta we wczesnym stadium jest ca??kowicie uleczalna, a dost?p do najnowocze??niejszych metod leczenia sukcesywnie si? poprawia. Du??ym problemem wci??? jest jednak polityka refundacyjna i ograniczenia programu lekowego. W tej chwili nowoczesne leki mo??na zastosowa? tylko u tych pacjentów, u których rak prostaty da?? ju?? przerzuty. – To os??abia nasz? walk? z tym nowotworem – podkre??laj? lekarze.

– W czasie pandemii mamy opó??nion? zg??aszalno??? pacjentów do leczenia w wielu chorobach nowotworowych, w tym raku prostaty. Obserwujemy, ??e dzi?? przychodzi pacjent, który ma bardziej zaawansowan? chorob? – mówi agencji Newseria Biznes dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny w warszawskim Szpitalu Wolskim.

Przez lata rak prostaty by?? w Polsce drugim pod wzgl?dem cz?stotliwo??ci wyst?powania – po raku p??uca – nowotworem w??ród m???czyzn. Ta kolejno??? si? jednak odwróci??a, poniewa?? liczba zachorowa?? na raka prostaty wzros??a kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich dekad. Rokroczne diagnozuje si? ponad 11 tys. nowych przypadków zachorowania na raka prostaty. Wed??ug szacunków Stowarzyszenia Uroconti, w tym roku jednak w Polsce mo??na spodziewa? si? nawet 20 tys. nowych zachorowa??.

– Wiele o??rodków o najwy??szym stopniu referencyjno??ci, nawet szpitali akademickich, z pocz?tkiem og??oszenia stanu pandemii w Polsce zosta??o zamienionych w szpitale jednoimienne. To doprowadzi??o do konieczno??ci funkcjonowania instytucji urologicznych w systemie tria??owym, czyli rozstrzygania o najpilniejszych przypadkach – t??umaczy prof. dr hab. n. med. Piotr Ch??osta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. – W dziedzinie urologii nie obserwujemy na razie istotnego pogorszenia dost?pu do ??wiadcze??. Natomiast obawy pacjentów przed zg??aszaniem si? do o??rodków, które równolegle zajmuj? si? leczeniem chorych na COVID-19, mog? wywrze? niekorzystny wp??yw na rozpoznanie i leczenie wielu chorób.

Jak podkre??la, wczesna diagnoza i wykrycie nowotworu prostaty w pocz?tkowym stadium, kiedy obejmuje on tylko gruczo?? krokowy, daje du??? szans? na ca??kowite wyleczenie. Co istotne, stwarza te?? mo??liwo??? zastosowania u pacjenta nowoczesnych i mniej inwazyjnych metod leczenia.

– Nie ma najmniejszej w?tpliwo??ci, ??e wirus SARS-CoV-2 mo??e zabi?, a rak zabije na pewno, je??eli nie b?dziemy chorych szybko diagnozowa? i odpowiednio leczy? – podkre??la prof. dr hab. n. med. Piotr Ch??osta.

Leczenie raka prostaty opiera si? g??ównie na dwóch metodach: radioterapii, która niszczy komórki rakowe, albo chirurgicznym wyci?ciu nowotworu. W tym drugim przypadku niemal powszechna jest ju?? prostatektomia laparoskopowa, a od niedawna równie?? nowoczesne i ma??o inwazyjne zabiegi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych.

Prezes PTU ocenia, ??e w Polsce jako??? ??wiadcze?? i dost?p do najnowocze??niejszych metod leczenia systematycznie si? poprawia. Obok precyzyjnych zabiegów chirurgicznych, pacjenci w ramach programów lekowych maj? te?? dost?p – cho? jeszcze nie w pe??ni refundowany – do nowoczesnego leczenia hormonalnego.

– Nie jeste??my pozbawieni najnowocze??niejszych metod post?powania z rakiem gruczo??u krokowego w ró??nych stopniach zaawansowania. W wyniku wdro??enia nowych technik – zarówno operacyjnych, diagnostycznych, jak i nowego sposobu leczenia systemowego – jeste??my w stanie u tych chorych, u których choroba ma charakter zaawansowany i przerzutowy, opó??ni? czas do wyst?pienia progresji i przerzutów odleg??ych nawet o kilkadziesi?t miesi?cy – mówi prof. Piotr Ch??osta.

Leki nowej generacji daj? bardzo dobre rezultaty w leczeniu nowotworu prostaty. Blokuj? syntez? androgenów (np. testosteronu) w organizmie pacjenta, dzi?ki czemu nowotwór si? nie rozwija. Takie leki podane jeszcze przed chemioterapi? wyd??u??aj? ??ycie chorych, nie os??abiaj? organizmu i nie wywo??uj? d??ugiej listy skutków ubocznych. M??odszym pacjentom w wielu przypadkach umo??liwiaj? powrót do normalnego funkcjonowania.

– W naszym stowarzyszeniu znane s? przypadki panów, którzy ju?? praktycznie byli na wózkach, a enzalutamid pozwoli?? im nie tylko z nich wsta? i wróci? do pracy, ale nawet doje??d??a? do tej pracy na rowerze. Zamiast wi?c obci???a? pa??stwo kosztami rent i zwolnie?? lekarskich, mog? oni korzysta? z ??ycia, pracowa? i wytwarza? PKB – mówi Bogus??aw Olawski, przewodnicz?cy Sekcji Prostaty Stowarzyszenia UroConti. 

– Leczenie raka prostaty polega na usuwaniu androgenów, czyli hormonów m?skich, które stanowi? pokarm dla nowotworu. Mo??emy to robi? w ró??ny sposób: zaczynaj?c od zmniejszenia st???enia androgenów w organizmie pacjenta, przez kastracj? mechaniczn? lub chemiczn?. W tym przypadku podajemy pacjentowi produkty lecznicze, które powoduj?, ??e androgeny s? wytwarzane w ma??ej ilo??ci. Ale rak prostaty mo??e zacz?? sam dla siebie produkowa? androgeny. Wprowadzenie leku takiego jak enzalutamid na wczesnym etapie powoduje, ??e receptory nie mog? przyj?? androgenu, który rak sam wyprodukuje, nie mog? si? uaktywni?, przemie??ci? do j?dra komórkowego ani ???czy? si? z DNA z j?dra komórkowego – t??umaczy dr Leszek Borkowski. 

Jak podkre??la, trójstopniowe dzia??anie enzalutamidu jest ewidentnym wskazaniem do jego wcze??niejszego zastosowania w leczeniu prostaty. W Polsce jednak du??ym problemem wci??? pozostaj? ograniczenia programu lekowego. W tej chwili nowoczesne leki antyandrogenowe – takie jak enzalutamid, apalutamid czy darolutamid – mo??na zastosowa? tylko u tych pacjentów, u których rak prostaty da?? ju?? przerzuty. Pozostali chorzy, nawet z zaawansowan? postaci? nowotworu, s? skazani na czekanie, a?? te si? pojawi?. Dopiero wtedy mo??na wdro??y? u nich nowoczesne leczenie hormonalne.

– To niedorzeczne. Wi?kszo??? z nas przez lata p??aci??a sk??adki w??a??nie po to, by teraz korzysta? z osi?gni?? nowoczesnej medycyny. Jeste??my w Unii Europejskiej, wi?c powinni??my mie? takie same prawa, jak nasi koledzy z zagranicy. Oni maj? dost?p do leczenia na ka??dym etapie choroby, tak??e tym wczesnym. My musimy czeka?, a?? nam si? pogorszy – wskazuje Bogus??aw Olawski.

– To powoduje, ??e s??abnie mo??liwo??? walki z rakiem, staje si? ona o wiele trudniejsza. Sytuacja, w której pacjenci choruj?cy na raka prostaty musz? czeka?, ??eby im si? pogorszy??o, jest zaprzeczeniem aktualnej wiedzy. Je??eli mo??emy pobi? raka wcze??niej, to trzeba to zrobi? zanim uro??nie w si??? – mówi dr Leszek Borkowski.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top