W czasie pandemii wzrosty obci???enia sieci si?gaj? 50 proc. Ro??nie zapotrzebowanie na technologi? ??wiat??owodow?

Lockdown i gwa??towny wzrost obci???enia sieci spowodowany m.in. powszechn? nauk? i prac? zdaln? by?? stress testem dla operatorów i infrastruktury telekomunikacyjnej. W sieci Orange ruch wzrós?? w szczytowym momencie o ponad po??ow?, a w sieci mobilnej o ¼. Jak pokazuj? dane operatora, w kryzysowych warunkach swoj? przewag? pokaza?? ??wiat??owód, który pozwoli?? u??ytkownikom przesy??a? o ok. 30 proc. wi?cej danych ni?? starsze technologie dost?pu do internetu. – Na inwestycje w sie? ??wiat??owodow? przeznaczamy 700–800 mln z?? rocznie – mówi Maciej Nowoho??ski, cz??onek zarz?du Orange Polska. W  zasi?gu tej technologii jest ju?? prawie 5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

W czasie lockdownu spowodowanego pandemi? COVID-19 prywatne i zawodowe ??ycie Polaków przenios??o si? do sieci. Jak pokaza??o lipcowe badanie IMAS International na zlecenie KRD, ponad po??owa z nas (56,5 proc.) w czasie pandemii cz???ciej si?ga po telefon, a podobny odsetek (54,3 proc.) cz???ciej korzysta z internetu. Czas sp?dzany w sieci b?d?? z komórk? w d??oni wyd??u??y?? si? najcz???ciej o 2-4 godziny.

Z wrze??niowego badania Dentsu Aegis wynika natomiast, ??e w pandemicznych miesi?cach wzros??o korzystanie z mediów, w tym spo??eczno??ciowych i digitalowych. Tutaj tak??e ponad po??owa Polaków (56 proc.) przyzna??a, ??e obecnie cz???ciej korzysta z komunikatorów takich jak np. Messenger, 27 proc. cz???ciej prowadzi wideorozmowy (np. poprzez Skype’a lub Zooma), a 15 proc. wykorzystuje internet do nauki online. Cz?stsze korzystanie z sieci wynika te?? z pracy zdalnej, a – jak pokaza??o badanie Dentsu – w ci?gu ostatnich sze??ciu miesi?cy na home office pracowa??o 46 proc. Polaków.

Gwa??towny wzrost obci???enia sieci by?? wyzwaniem dla infrastruktury telekomunikacyjnej wszystkich operatorów. W pierwszych dniach lockdownu – po wprowadzeniu powszechnej nauki i pracy zdalnej – ruch w sieci Orange wzrós?? w szczytowym momencie o ponad po??ow?, a w sieci mobilnej o ¼.

– Obie sieci sprawdzi??y si? doskonale, m.in. dzi?ki temu, ??e s? odpowiednio doinwestowane. Tyko na inwestycje w sie? ??wiat??owodow? przeznaczamy 700800 mln z?? rocznie, a kolejnych kilkaset milionów inwestujemy w sieci mobilne. Ta sytuacja by??a dla nas testem, który zdali??my znakomicie, ale te?? jeszcze bardziej podkre??li??a istotn? rol?, jak? odgrywa w tej chwili w Polsce sie? ??wiat??owodowa – mówi Maciej Nowoho??ski.

Chocia?? w ostatnich latach operatorzy telekomunikacyjni prowadzili wielomiliardowe inwestycje w sieci, wspierane przez ??rodki i programy unijne, to lockdown i zdalne lekcje pokaza??y, ??e nadal w wielu miejscach Polski dost?p do szerokopasmowego i stabilnego ???cza wci??? pozostaje w sferze potrzeb. W kryzysowych warunkach przewag? okaza?? si? mie? ??wiat??owód, pozwalaj?c u??ytkownikom przesy??a? ??rednio o 30 proc. wi?cej danych ni?? starsze technologie.

Przewagami ??wiat??owodu s? te?? mniejsza energoch??onno??? i ekologia. W przypadku sieci ??wiat??owodowej u??rednione zu??ycie energii elektrycznej na klienta FTTH (ang. fiber to the home) mo??e by? od kilku do nawet kilkunastu razy ni??sze ni?? w starszych technologiach stacjonarnego dost?pu do internetu bazuj?cych na miedzi. Dzi?ki mo??liwo??ciom ???czy optycznych do jednego urz?dzenia agreguj?cego po stronie sieci (czyli technicznego zaplecza operatora) mo??e by? pod???czonych wi?cej klientów, bez utraty jako??ci us??ugi. Co istotne, w miar? rozwoju ??wiat??owód staje si? coraz bardziej efektywny. W tej chwili aby zapewni? szybki internet za po??rednictwem ??wiat??owodu Orange potrzeba czterokrotnie mniej energii ni?? jeszcze w 2015 roku, kiedy operator wprowadzi?? t? technologi? na rynek.

– Oko??o po??owa gospodarstw domowych w Polsce ma dzi?? dost?p do szybkiego internetu o przepustowo??ci co najmniej 100 MB/s. Mo??na wi?c powiedzie?, ??e jeste??my w po??owie drogi. ??wiat??owód to technologia, która na dzisiaj jest najlepszym rozwi?zaniem w zakresie dost?pu do internetu. Jest nie tylko dobrze dostosowany do naszych potrzeb, ale te?? bardzo wydajny i proekologiczny, bo zu??ycie energii jest nawet do kilkunastu razy mniejsze ni?? w podobnych systemach rozwijanych w technologiach kablowych czy miedziowych – podkre??la cz??onek zarz?du ds. rynku hurtowego i sprzeda??y nieruchomo??ci w Orange Polska.

W tej chwili ??wiat??owód od Orange jest dost?pny w 152 miejscowo??ciach w Polsce, korzysta z niego ponad 660 tys. klientów, a w zasi?gu sieci jest ju?? ponad 4,8 mln gospodarstw domowych. Ta technologia cieszy si? na polskim rynku rosn?c? popularno??ci?, zw??aszcza w??ród mieszka??ców mniejszych miejscowo??ci i wsi.

– Przed nami wyzwanie, ??eby w nast?pnych latach dotrze? ze ??wiat??owodem do kolejnych gospodarstw domowych. Potrzebna jest wspó??praca mi?dzy podmiotami pa??stwowymi i prywatnymi, bo obszary, które nie zosta??y jeszcze obj?te zasi?giem ??wiat??owodu, s? po prostu trudniejsze, m.in. geograficznie – wskazuje Maciej Nowoho??ski.

W mniejszych miejscowo??ciach, licz?cych poni??ej 10 tys. mieszka??ców, ze ??wiat??owodu od Orange korzysta blisko co pi?te gospodarstwo domowe znajduj?ce si? w zasi?gu tej us??ugi. Dla porównania na koniec czerwca br. w ca??ej sieci ??wiat??owodowej Orange Polska ten wska??nik wyniós?? ok. 14 proc.

– Dost?p do internetu ??wiat??owodowego ma ju?? prawie 1/3 gospodarstw domowych w Polsce. Ta technologia cieszy si? coraz wi?ksz? popularno??ci?, bo obecnie jest najlepszym dost?pnym rozwi?zaniem. Pandemia i jej skutki tylko wzmocni??y popyt na te us??ugi – podkre??la cz??onek zarz?du Orange Polska.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top