Trzcina cukrowa

Trzcina cukrowa

Trzcina cukrowa (cukrowiec lekarski, Saccharum officinarum) jest wysok?, tropikaln? traw?. By??a pierwszym i pozostaje najwa??niejszym surowcem do produkcji cukru na ??wiecie (dzi?? ok. 70% cukru na ??wiecie produkuje si? z trzciny).

Prawdopodobnie pochodzi z Nowej Gwinei. ?odygi tej ro??liny maj? grubo??? oko??o 40 mm i s? wype??nione w????knami, kt??re daj? jej odporno???, dlatego mo??e dorasta? nawet do 6 m wysoko??ci. Cukier produkowany jest ze s??odkiego soku, kt??ry ro??lina magazynuje w ??odygach. Dojrza??a ro??lina zawiera zazwyczaj oko??o 10-20% cukru w zale??no??ci od miejsca w kt??rym ro??nie, ilo??ci wody itp.

Trzcina cukrowa jest uprawiana w Brazylii, w krajach regionu Morza Karaibskiego, Chinach, Indiach, Filipinach, Australii, Jawie, na Hawajach, w RPA. Ro??lina wymaga s??o??ca, odpowiedniej ilo??ci wody (oko??o 1500 mm deszczu rocznie), temperatury ponad 21oC, p??askiego, lub ??agodnie nachylonego terenu i odpowiednio ??yznej ziemi.

Trzcina jest hodowana z sadzonek ci?tych z dojrza??ych ro??lin. Obecnie robi si? to za pomoc? maszyn, kt??re tn? ??odygi na czterdziestocentymetrowe kawa??ki, sadz? je w rowkach, nawo??? i pokrywaj? takie sadzonki ziemi?. Kilka tygodni po posadzeniu wyrastaj? z nich nowe ro??liny – nawet dwana??cie ??odyg z jednej sadzonki.

Niekt??re gatunki trzciny cukrowej uwa??ano za magiczne i u??ywano ich przy r????nych obrz?dach i ceremoniach.

Trzcin? od dawna stosuje si? w zio??olecznictwie i medycynie ludowej – jest lekiem, kt??ry potrafi bardzo wiele i nie spos??b wymieni? wszystkich schorze??, kt??re leczono przy jej pomocy. Mi?dzy innymi ??agodzi objawy astmy, jest ??rodkiem wykrztu??nym, ma w??a??ciwo??ci koj?ce i przeciwb??lowe. Dzi?ki jej w??a??ciwo??ciom bakteriob??jczym leczy trudno goj?ce si? rany i oparzenia, a tak??e zapalenia i przezi?bienia z gor?czk?.

Wspomaga leczenie artretyzmu i ??agodnych nowotwor??w. Te w??a??ciwo??ci zachowuje tak??e nieoczyszczony cukier trzcinowy, w medycynie ludowej stosowany do ok??adania ran, przy otwartych z??amaniach ko??ci, a nawet przy porodach.

Lekarze zalecaj? zamian? rafinowanego cukru z burak??w na cukier trzcinowy przy schorzeniach ??o???dka i wielu innych, na przyk??ad przy stwardnieniu rozsianym. Poza tymi w??a??ciwo??ciami ma szereg innych zastosowa?? – na przyk??ad leczy czkawk? i poprawia humor.

hastagi na stronie:

#cukier trzcinowy właściwości #trzcina cukrowa #cukier z trzciny cukrowej #trzcina cukrowa w polsce #trzcina cukrowa występowanie #trawa cukrowa #syrop z trzciny cukrowej #GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ TRZCINE W MINECRAFT

Authors

Related posts

Top