Trudna sytuacja polskich hodowc??w i producent??w mleka. Mniejszy eksport, lockdown i wahania cen utrudniaj? sprzeda??

Na li??cie najwi?kszych producentów mleka Polska zajmuje obecnie dwunaste miejsce na ??wiecie i czwarte w UE. Doceniaj? je równie?? krajowi konsumenci. Na sytuacj? w bran??y niekorzystnie jednak wp??ywa pandemia i zwi?zane z ni? ograniczenia dla restauratorów i hotelarzy oraz wahania cenowe na rynku. – Akcj? HASHDzi?kujemy??ePijecieMleko chcemy zach?ci? do wi?kszego spo??ycia mleka w Polsce, ale te?? pokaza? konsumentom, ??e za kupowanym przez nich w sklepie mlekiem stoi konkretny hodowca i jego praca – podkre??laj? inicjatorzy akcji z Polskiej Federacji Hodowców Byd??a i Producentów Mleka.

– Pandemia koronawirusa wywo??a??a bardzo du??e zaburzenia w bran??y mleczarskiej. Wyhamowanie handlu zagranicznego spowodowa??o, ??e ceny produktów, a zarazem ceny surowca zdecydowanie spad??y – mówi agencji Newseria Biznes Dorota ??migielska, analityk rynku mleka w Polskiej Federacji Hodowców Byd??a i Producentów Mleka, wiceprzewodnicz?ca grupy roboczej Mleko i produkty mleczne w Copa-Cogeca. – Od po??owy bie???cego roku ceny w Unii Europejskiej utrzymuj? trend wzrostowy. We wrze??niu ??rednia cena mleka w Polsce wynosi??a 1,38 z?? za litr. Przewidujemy, ??e pod koniec tego roku te ceny wzrosn?, natomiast przez pandemi? rynek jest nieprzewidywalny i nie wiemy, jakie konsekwencje dla naszej bran??y przyniesie druga fala.

Na rynku mleka wyst?puj? ??rednio trzyletnie cykle koniunkturalne, a ostatnia hossa mia??a miejsce w 2018 roku, kiedy jego ceny oscylowa??y wokó?? 1,50 z?? za litr. Jak wynika z danych GUS, pomi?dzy styczniem a wrze??niem tego roku ??rednia cena mleka wynosi??a 134,21 z??/hl i by??a o 0,3 proc. ni??sza ni?? w tym samym okresie rok wcze??niej. Jednak ju?? we wrze??niu ??rednia cena w skupie wynosi??a 138,17 z??/hl – co oznacza, ??e by??a o 3,7 proc. wy??sza ni?? miesi?c wcze??niej oraz o 5,3 proc. wy??sza ni?? przed rokiem. Co istotne, ceny skupu mleka s? mocno zró??nicowane w zale??no??ci od województwa, a we wrze??niu najni??sze otrzymywali producenci z województw ma??opolskiego, ??wi?tokrzyskiego i ??ódzkiego.

Ekspertka PFHBiPM podkre??la, ??e pandemia i wywo??ane ni? zawirowania nie s? jedynym problemem, z którym musz? mierzy? si? polscy hodowcy. W dwóch ostatnich latach by??a nim równie?? dotkliwa susza, która wp??ywa??a na jako??? i ilo??? dost?pnych pasz, co z kolei prze??o??y??o si? na wzrost kosztów produkcji. Tymczasem cena skupu, któr? otrzymuj? producenci mleka, ju?? i tak w wielu przypadkach jest na granicy b?d?? poni??ej kosztów produkcji.

– W tej chwili – przy zaburzeniach w handlu zagranicznym oraz zamkni?ciu sektora HoReCa – bardzo wielu przetwórców mleka musia??o szybko przestawi? si? z produktów, które dostarczaj? do gastronomii, na produkty, które za po??rednictwem handlu detalicznego trafiaj? bezpo??rednio do konsumentów. Obni??ki cen produktów powoduj? równie?? obni??ki cen surowca, co niestety odbija si? na sytuacji finansowej naszych hodowców i producentów mleka – mówi Dorota ??migielska.

Bran??a mleczarska ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Na li??cie najwi?kszych producentów mleka Polska zajmuje obecnie dwunaste miejsce na ??wiecie i czwarte w Unii Europejskiej, a wi?cej od nas produkuj? tylko Niemcy, Francja i Holandia. W naszym kraju utrzymywanych jest ponad 2 mln krów mlecznych, co stanowi 9 proc. unijnego pog??owia, a rokrocznie produkuje si? oko??o 14,5 mln ton mleka.

– Bran??a jest bardzo wa??na dla krajowego bezpiecze??stwa ??ywno??ciowego – mówi ekspertka PFHBiPM. – Polska jest znacz?cym eksporterem produktów mleczarskich. W 2019 roku ich sprzeda?? zagraniczna stanowi??a 7 proc. ca??ego krajowego eksportu produktów rolno-spo??ywczych i jej warto??? wynosi??a 2,3 mld euro. Nasze produkty w 73 proc. trafiaj? do krajów wewn?trzunijnych, ale s? bardzo rozpoznawalne tak??e w innych krajach, m.in. na rynku chi??skim, w Arabii Saudyjskiej czy Egipcie.

Mimo pandemii popyt na mleko i produkty mleczne nie spada ani na europejskim, ani na polskim rynku. Wed??ug danych GUS-u od stycznia do sierpnia tego roku w Polsce wyprodukowano 2 276,2 mln litrów mleka spo??ywczego, czyli o 5,5 proc. wi?cej ni?? w tym samym okresie przed rokiem. Statystyczny Polak ka??dego roku konsumuje oko??o 220 litrów mleka i jego przetworów. 

– Konsument w sklepie wybiera te produkty i marki, które zna i lubi. Nikt tak naprawd? nie zastanawia si?, sk?d to mleko pochodzi. Poprzez akcj? HASHDzi?kujemy??ePijecieMleko chcemy pokaza? konsumentom, ??e za polskim mlekiem stoi konkretny hodowca i jego rodzina, którzy wk??adaj? w swoj? prac? bardzo du??o serca. Dla wielu z nich produkcja mleka czy hodowla byd??a mlecznego jest nie tylko prac?, ale równie?? pasj? – mówi Dorota ??migielska.

Organizatorem kampanii HASHDzi?kujemy??ePijecieMleko, w której bierze udzia?? ok. 20 tys. krajowych hodowców, jest Polska Federacja Hodowców Byd??a i Producentów Mleka. Chce w ten sposób podzi?kowa? konsumentom, ??e ??wiadomie wybieraj? polskie mleko i jego przetwory. Kampania pokazuje te??, jak wygl?da produkcja mleka, kto za ni? stoi oraz jakie standardy musz? zosta? dochowane, ??eby produkty mleczne by??y jak najwy??szej jako??ci.

– Chcemy te?? pokaza?, ??e mleko nie musi by? nudne. Prezentujemy ró??nego rodzaju dania, które w swoich przepisach wykorzystuj? mleko i przetwory mleczarskie. Nasza kampania ma pokaza? konsumentom, ??e polskie mleko jest najwy??szej jako??ci i ??e produkowane s? z niego najlepsze produkty, a dzi?ki temu te?? przyczyni? si? do wzrostu jego spo??ycia w Polsce – mówi analityk rynku mleka w Polskiej Federacji Hodowców Byd??a i Producentów Mleka.

Jak wskazuje, produkcja mleka wci??? pozostaje najtrudniejsz? i najci???sz? produkcj? roln?, mimo ??e na przestrzeni ostatnich 16 lat – od momentu wej??cia Polski do Unii Europejskiej – polscy hodowcy poczynili bardzo du??e inwestycje w nowe technologie.

– Nasza federacja stara si? wychodzi? naprzeciw oczekiwaniom hodowców i dostarcza? im takie narz?dzia, które pomagaj? im w codziennej trudnej pracy. Ponad 800 pracowników, w tym zootechnicy, doradcy ogólni i doradcy ??ywieniowi, którzy bezpo??rednio wspó??pracuj? z hodowcami, co miesi?c pojawia si? w gospodarstwach. Pobieraj? próbki mleka, na podstawie których hodowcy otrzymuj? pe??n? gam? informacji dotycz?cych jego sk??adu, parametrów rozrodu itd. Mamy równie?? komputerowy program do kojarze?? i laboratoria genotypowania, które pomagaj? hodowcom doskonali? swoje zwierz?ta, oczywi??cie przy zachowaniu prawid??owego ??ywienia i dobrostanu. To wszystko wp??ywa na to, ??e produkt jest jak najlepszej jako??ci – podkre??la Dorota ??migielska.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top