Tikkurila: elegancja w najlepszym wydaniu

Warszawa, 5 listopada 2020 r.

Tikkurila: elegancja w najlepszym wydaniu

Szyk i luksus, zarezerwowane kiedy?? jedynie dla pa??acowych wn?trz, dzisiaj mog? zachwyca? w zaciszu w??asnych czterech ??cian. Jak si? okazuje, nut? elegancji i elementy glamour z powodzeniem mo??emy wprowadzi? do przestrzeni urz?dzonych w r????nych stylach, tworz?c przy tym zaskakuj?ce i niebanalne po???czenia. Jak tego dokona?? Marka Tikkurila przedstawia pomys??y na aran??acje inspirowane wysmakowanym, salonowym wystrojem.

Przy urz?dzaniu wn?trz w duchu glamour warto zwr??ci? uwag? na dost?p do naturalnego ??wiat??a w pomieszczeniu i odpowiednio to wykorzysta?. Je??li zale??y nam na blasku i przestronno??ci wystroju, warto zastosowa? bia??y odcie?? Albatros z palety Tikkurila Optiva White. Jasna barwa ??cian stworzy poczucie przestrzeni, jak r??wnie?? b?dzie odbija? wpadaj?ce przez okna promienie s??oneczne, dodaj?c aran??acji ??wie??o??ci. Efekt roz??wietlenia i przenikania si? faktur dodatkowo wzmocni? utrzymane w jednakowej gamie kolorystycznej po??ciel oraz meble. Stworzona w ten spos??b oprawa b?dzie ??wietnym t??em dla szykownych dekoracji, takich jak po??yskuj?cy z??oty li??? paproci czy oryginalna wisz?ca lampa ze z??otym elementem.

Ciemne barwy, jak na przyk??ad L429 Indigo s? sprawdzonym sposobem na wyko??czenie pokoju, w kt??rym kr??luje kameralna i elegancka atmosfera. G???bia koloru zostanie dodatkowo pi?knie podkre??lona kiedy zastosujemy farb? w odpowiednim stopniu po??ysku ?? gwarantuje to Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3. Je??li nie chcemy za bardzo przyt??oczy? powsta??ej stylizacji, przy doborze mebli postawmy na wyposa??enie o lekkiej formie ?? w tej roli sprawdzi si? np. biurko ze szklanym blatem lub prosta z??ota lampa. Dodatki nawi?zuj?ce do przesz??o??ci, jak flakoniki i pude??ka w stylu vintage b?d? gustownym uzupe??nieniem wn?trza, kt??re pozwoli poczu? si? jak w presti??owym butiku.

Elegancja nie musi oznacza? jedynie monochromatycznych stylizacji. Aran??uj?c wyszukane wn?trza ??mia??o mo??emy zastosowa? pastelowe barwy, szczeg??lnie je??li u??yjemy ich do podkre??lenia nieoczywistych element??w wystroju. Drzwi i listwy przypod??ogowe pomalowane emali? Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 w niebieskim odcieniu K433 b?d? stanowi? estetyczny akcent, harmonijnie ???cz?cy si? z neutralnymi ??cianami w delikatnej szaro??ci 1951 z palety Tikkurila Pro Grey. Prawdziwym dope??nieniem stylowego pomieszczenia b?d? po??yskliwe ??yrandole i wazy w tonacji starego z??ota.

Wi?cej inspiracji na urz?dzenie wn?trz z Tikkurila znajduje si? na stronie: www.tikkkurila.pl

***
TIKKURILA to mi?dzynarodowa marka wysokiej jako??ci produkt??w przeznaczonych do malowania, dekoracji i ochrony r????nego rodzaju powierzchni zar??wno na zewn?trz, jak i wewn?trz pomieszcze??. W ofercie posiada szerok? gam? farb, impregnat??w czy emalii dla klient??w indywidualnych, a tak??e profesjonalist??w oraz pow??oki i rozwi?zania przemys??owe. Tikkurila wiele uwagi po??wi?ca bezpiecze??stwu wytwarzanych przez siebie wyrob??w, st?d te?? produkty tej marki s? przyjazne dla u??ytkownik??w i ??rodowiska naturalnego. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Tikkurila opracowa??a jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku system??w barwienia farb ?? AVATINT. Umo??liwia on pigmentacj? produkt??w na ponad 13 tys. odcieni, dzi?ki czemu mo??na przygotowa? aran??acj? przestrzeni wed??ug indywidualnych upodoba?? kolorystycznych i preferencji klient??w. Dodatkowo doskona??e parametry u??ytkowe wyrob??w Tikkurila zapewniaj? pomalowanym powierzchniom pi?kne i trwa??e wyko??czenie.
Produkty Tikkurila dost?pne s? w sprzeda??y w oko??o 40 krajach od ponad 150 lat. Firma powsta??a w 1862 r. w Finlandii, a w Polsce obecna jest od 1998 roku. Wi?cej informacji na temat marki dost?pnych jest na stronie www.tikkurila.pl.

Authors
Top