Rafa?? Zawierucha: N???? si? otwiera w kieszeni, gdy widz? reakcje i komentarze ludzi, kt??rzy nie maj? poj?cia, o czym m??wi?

Wed??ug aktora analizowanie z??o??liwych komentarzy, które pojawiaj? si? w internecie, to strata czasu. Zazwyczaj bowiem ich autorzy chc? si? dowarto??ciowa?. Aby ??y? spokojnie i szcz???liwie, nale??y skupi? si? na w??asnych sprawach i nie zwraca? uwagi na to, co mówi? inni. Rafa?? Zawierucha stara si? nieustannie d???y? do wyznaczonych celów. Konsekwencja pomaga mu w osi?ganiu sukcesów.

Aktor zaznacza, ??e nie lubi plotkowa?. Wie, ??e pochopnie wypowiadane s??owa mog? sprawi? przykro??? i spowodowa? smutek. Podkre??la, ??e ma do siebie spory dystans. Gdy w mediach pojawiaj? si? fa??szywe informacje na jego temat, zazwyczaj nie zwraca na nie uwagi.

– Wychodz? z za??o??enia, ??eby nie ocenia? innych. Powinni??my zaj?? si? swoim ??yciem, bo mamy w nim wystarczaj?co du??o problemów i rado??ci. Je??li kto?? dok??ada sobie na g??ow? sprawy innych ludzi i leje hejt, musi mie? czas i energi?. Powtarzam, ??e je??li kto?? ma ochot? wypowiedzie? si? na jaki?? temat, to niech??e si? wypowie. By? mo??e mu to pomaga, mo??e to z siebie wyrzuci i czuje si? lepiej – mówi w rozmowie z agencj? Newseria Lifestyle Rafa?? Zawierucha.

Aktor t??umaczy, ??e usilne udowadnianie swojej racji czasami przynosi odwrotny skutek. Dlatego w??a??nie niektóre komentarze lepiej jest przemilcze?.

– Je??eli zaczynamy komentowa? plotki o sobie, wchodzimy w dialog z osob?, której na tym zale??a??o. Wówczas ona osi?ga upragniony efekt. My??l?, ??e czasem milczenie jest z??otem, cz?sto si? tego trzymam. Nó?? si? otwiera w kieszeni, gdy widz? reakcje i komentarze ludzi, którzy nie maj? poj?cia, o czym mówi? – zaznacza.      

Rola Romana Pola??skiego w filmie „Pewnego razu w Hollywood” w re??yserii Quentina Tarantino sprawi??a, ??e Rafa?? Zawierucha sta?? si? bardzo rozpoznawalny. Niektóre media w recenzjach filmu zwraca??y uwag?, ??e jego posta? nie by??a kluczowa dla filmu. Aktor zwraca uwag?, ??e sukcesem by??o dla niego ju?? wzi?cie udzia??u w samym przedsi?wzi?ciu i wspó??praca z najbardziej znanymi na ??wiecie artystami. Wielko??? roli w konsekwencji nie ma tu znaczenia.

– To by??a krótka rola. Nigdy nie mówi??em, ??e b?dzie inaczej. Quentin te?? powtarza?? mi, ??e b?dzie krótka. Tim Roth, który te?? mia?? krótk? rol?, zosta?? wyci?ty z filmu, My??l?, ??e taki komentarz wystarczy – t??umaczy.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top