Polacy coraz cz???ciej spieraj? si? z bankami i ubezpieczycielami. W tym roku do Rzecznika Finansowego wp??ywa dwa razy wi?cej skarg

Dynamicznie ro??nie liczba wniosków o interwencj? Rzecznika Finansowego ze strony klientów banków – wynika z opublikowanej przez niego z okazji jubileuszu pi?ciolecia instytucji „Bia??ej Ksi?gi”. Wed??ug szacunków w tym roku pró??b o jego interwencj? b?dzie ponad 10 tys., podczas gdy rok temu by??o ich mniej ni?? 5 tys. Najwi?cej skarg dotyczy kredytów konsumenckich i walutowych, a tak??e kradzie??y pieni?dzy z kont klientów, za które banki nie chc? bra? odpowiedzialno??ci. – Dynamiczny wzrost liczby skarg klientów sektora finansowego do Rzecznika Finansowego pokazuje, jak spo??ecznie potrzebna jest ta instytucja. Jej kompetencje powinny zosta? wzmocnione – uwa??a pe??ni?cy t? funkcj? dr hab. Mariusz Golecki.

– Przy okazji dyskusji o roli Rzecznika Finansowego warto by porozmawia? na temat strategii ochrony konsumentów w Polsce, która powinna by? realizowana przez ró??ne instytucje, oraz o wzmocnieniu roli Rzecznika Finansowego. Obecne kompetencje pozostawiaj? pewne pole do niezadowolenia i powinny by? wzmocnione, szczególnie w ??wietle tych zjawisk, z którymi mamy ostatnio do czynienia – mówi agencji Newseria Biznes dr hab. Mariusz Golecki, profesor Uniwersytetu ?ódzkiego, Rzecznik Finansowy.

Jak wskazuje, ochrona praw konsumentów jest bardziej zaawansowana w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach UE, gdzie po kryzysie finansowym z 2008 roku zbudowano pot???ne instytucje, które stoj? na stra??y interesów klientów ubezpieczycieli, banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Takie instytucje dysponuj? nie tylko bud??etami, lecz tak??e odpowiednimi uprawnieniami, które pozwalaj? im adekwatnie reagowa? na nieprawid??owo??ci na rynku.

– W Polsce to jest jeszcze przysz??o???, dyskusja dotycz?ca tej kwestii jest dopiero przed nami. Ale kolejne afery, np. GetBacku, a tak??e zwi?zana z oferowaniem przez jeden z banków jednostek uczestnictwa w funduszach, które okaza??y si? piramid? finansow?, czy ta dotycz?ca tzw. polisolokat pokazuj?, ??e ten rynek powinien by? jednak analizowany w sposób szczególny – mówi Rzecznik Finansowy.

Statystyki potwierdzaj?, ??e Polacy maj? coraz wi?cej problemów z instytucjami finansowymi. Z opublikowanej w??a??nie „Bia??ej Ksi?gi” wynika, ??e od pocz?tku 2016 do ko??ca lipca 2020 roku do Biura Rzecznika Finansowego wp??yn???o oko??o 225 tys. wniosków i zapyta?? od klientów szukaj?cych wsparcia, najcz???ciej w sporach z bankami i ubezpieczycielami. W tej liczbie zawiera??o si? 86 tys. wniosków o tzw. post?powanie interwencyjne i 14 tys. wniosków dotycz?cych wszcz?cia post?powania polubownego. Eksperci udzielili te?? w tym czasie ponad 125 tys. porad telefonicznych i e-mailowych.

– Odnotowujemy bardzo du??y wzrost skarg klientów rynku bankowo-kapita??owego. Szacujemy, ??e do ko??ca tego roku ten wzrost b?dzie ju?? na poziomie 80 proc., a do naszego wydzia??u wp??ynie w tym roku ponad 10 tys. skarg. Dla porównania, wcze??niej odnotowywali??my po oko??o 4–5 tys. spraw – mówi dr hab. Jakub Szczerbowski, profesor Uniwersytetu ?ódzkiego, dyrektor Wydzia??u Klienta Rynku Bankowo-Kapita??owego w Biurze Rzecznika Finansowego.

W latach 2016–2019 liczba wniosków o interwencj? wobec firm z sektora bankowo-kapita??owego ros??a stabilnie o oko??o 12 proc. rocznie. Tymczasem po siedmiu miesi?cach br. takich wniosków by??o ju?? wi?cej ni?? w ca??ym ubieg??ym roku (5847 wobec 5561).

Jak podkre??la dr hab. Jakub Szczerbowski, sukcesywnie ro??nie liczba skarg dotycz?cych kredytów konsumenckich, co jest efektem ubieg??orocznego orzeczenia Trybuna??u Sprawiedliwo??ci UE, po którym wielu klientów postanowi??o ubiega? si? o zwrot prowizji i tzw. kosztów pozaodsetkowych w tym popularnym produkcie bankowym. Zgodnie z prawem, je??eli klient sp??aci taki kredyt przed terminem, bank powinien proporcjonalnie rozliczy? wszystkie poniesione przez niego koszty. Jednak w praktyce cz???? instytucji uchyla si? od zwrotu nale??nej klientom cz???ci prowizji czy op??at przygotowawczych.

– Drugi temat to tzw. kredyty walutowe, popularnie nazywane frankowymi, chocia?? mamy te?? kredyty w innych walutach. Tu te?? ro??nie liczba skarg, które pó??niej przeradzaj? si? w procesy s?dowe – mówi dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego. – Kolejnym ??ród??em rosn?cej liczby skarg s? te?? tzw. transakcje nieautoryzowane, czyli kradzie??e pieni?dzy z kont bankowych przez oszustów, którzy wykorzystuj? w tym celu internet i aplikacje. To nas bardzo niepokoi, bo tendencja jest rosn?ca i wydaje si?, ??e ci???ko b?dzie to zatrzyma?.

Nieco stabilniej wygl?da sytuacja w segmencie ubezpieczeniowo-emerytalnym.

– Obserwujemy pewn? stabilizacj? liczby wyst?pie?? klientów na rynku ubezpieczeniowym. Wynika to z faktu, ??e na tym rynku najpierw przez  20 lat w ochronie konsumentów aktywnie uczestniczy?? Rzecznik Ubezpieczonych, a przez ostatnich pi?? lat Rzecznik Finansowy. W tym czasie dokonano kompleksowych zmian, dzi?ki którym nie mamy ju?? do czynienia z ??amaniem prawa, ale obserwujemy kreatywne dzia??anie firm ubezpieczeniowych w zakresie interpretacji ju?? obowi?zuj?cych przepisów. St?d mniejsza liczba skarg – mówi Andrzej Kici??ski, zast?pca Rzecznika Finansowego.

Rokrocznie do tej instytucji wp??ywa oko??o 11 tys. skarg dotycz?cych dzia??ania instytucji ubezpieczeniowych. Jednak w szczytowym momencie by??o ich nawet po ok. 15–16 tys.

– Wówczas królowa??y ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi, popularne wtedy UFK, na które by??o bardzo wiele skarg. Obecnie nast?pi??a zmiana tendencji na rynku i obserwujemy przesuni?cie akcentu z ubezpiecze?? na ??ycie w stron? ubezpiecze?? maj?tkowych. Na nie w??a??nie Polacy skar??? si? najcz???ciej – wskazuje Andrzej Kici??ski.

Du??a liczba skarg kierowanych do instytucji Rzecznika Finansowego powoduje, ??e si?ga on po nowe, niewykorzystywane dot?d instrumenty wsparcia klientów w sporach z instytucjami finansowymi, takie jak pozwy o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej, pozwy w imieniu klientów czy przyst?pienie do spraw po stronie klientów.

– Rzecznik Finansowy jest przede wszystkim wsparciem dla klientów. To nie jest organ administracji, który ma realizowa? jak??? polityk?, ale reprezentowa? indywidualnych klientów w ich relacjach z bankami i ubezpieczycielami. To wsparcie powinno by? wi?ksze, poniewa?? asymetria mi?dzy stronami jest wi?ksza, a produkty s? dla przeci?tnego Kowalskiego coraz bardziej niebezpieczne. Równie?? przepisy, które reguluj? ten sektor, bywaj? niejasne i cz?sto si? zmieniaj? – wskazuje Rzecznik Finansowy.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top