Piotr Kuczy??ski: Gospodarka w pe??ni b?dzie mog??a ruszy?, dopiero gdy szczepionka znajdzie si? w powszechnym u??yciu

Polska gospodarka na razie dobrze radzi sobie z pandemi?, a wed??ug Eurostatu w III kwartale do??wiadczy??a drugiego najmniejszego tempa spadku PKB w uj?ciu rocznym w Unii Europejskiej, zaraz po Litwie. Równie?? prognozy na ten i przysz??y rok nie s? z??e. – Wiele bran?? ruszy dopiero wówczas, gdy zostaniemy zaszczepieni – podkre??la analityk rynków finansowych Piotr Kuczy??ski. Wci??? jednak pozostaj? pytania o d??ugo??? i rygorystyczno??? lockdownu 2.0 oraz losy negocjacji w sprawie kolejnej unijnej perspektywy bud??etowej.

Obecna sytuacja polskiej gospodarki jest ca??kiem niez??a, oczywi??cie do momentu w???czenia pe??zaj?cego lockdownu. Bezrobocie na poziomie 6 proc. nie jest wysokie w porównaniu do innych pa??stw w ca??ej Europie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Kuczy??ski. – Wygl?da??o to tak, ??e w tym roku PKB spadnie o 2,5–3 proc., ale w???czy?? si? ten pe??zaj?cy lockdown, który nam obni??y PKB o dodatkowe przynajmniej 0,5 pkt proc. albo wi?cej, je??eli b?dzie pe??ny lockdown. Tego jednak rz?dz?cy nie chc? i zrobi? wszystko, ??eby go nie wprowadzi?.

Od 7 do na razie 29 listopada trwa drugi, cz???ciowy lockdown, maj?cy na celu ograniczenie liczby zaka??e??, która na pocz?tku miesi?ca zacz???a skokowo rosn??, przekraczaj?c 25 tys. na dob?. Po pó??tora tygodnia liczba nowych zachorowa?? ograniczy??a si? do 19 tys., za to zanotowano rekordow? liczb? zgonów. To jednak, jak t??umacz? eksperci, efekt szczytu zachorowa?? sprzed dwóch–trzech tygodni, a rz?d na razie nie planuje zaostrzenia ogranicze??. Wci??? jednak pozostaje pytanie, czy obecny rygor zostanie przed??u??ony po 29 listopada.

– Ka??d? gospodark? sta? na utrzymywanie takiego pe??zaj?cego lockdownu, tylko pytanie, co b?dzie z lud??mi, jak b?d? wygl?da??y ich dochody, oszcz?dno??ci, czy nie zaczn? nadmiernie oszcz?dza?, tym samym mniej wydawa?, szkodz?c gospodarce. To s? pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi – t??umaczy ekspert. – W tej chwili bardzo modne w??ród ekonomistów jest opisywanie tego kryzysu liter? K. Czyli mamy najpierw gwa??towny spadek, a potem cz???? bran?? ostro do góry, a cz???? ostro do do??u. Najbardziej poszkodowani s? ludzie z bran??y gastronomicznej, turystycznej, hotelarstwa i kultury. Te sektory powinny ruszy? jak najszybciej, ale niestety, wed??ug mnie, na pe??n? skal? to ruszy dopiero w II–III kwartale przysz??ego roku, kiedy si? zaszczepimy. Niestety wcze??niej nie widz? takiej mo??liwo??ci.

Wed??ug najnowszych prognoz Komisji Europejskiej polska gospodarka skurczy si? w tym roku o 3,6 proc. To mniej, ni?? prognozowano latem. B?dzie to czwarta najp??ytsza recesja w UE po Litwie, Irlandii i Szwecji. ??rednia dla Unii Europejskiej to spadek PKB o 7,4 proc. Przysz??oroczne odbicie ma by? jednak nieco ni??sze od ??redniej (4,1 proc.) i wynie??? 3,3 proc. W 2022 roku przyspieszy jednak do 3,5 proc.

Nieco inne dane zak??ada w listopadowej projekcji Narodowy Bank Polski. O ile na obecny i przysz??y rok prognozy s? zbli??one (odpowiednio -3,5 proc. oraz +3,1 proc.), o tyle zdaniem ekonomistów NBP za dwa lata polska gospodarka ruszy do przodu w tempie 5,7 proc.

Powrót do szybkiego tempa wzrostu zale??y tak??e od dalszego rozwoju negocjacji w sprawie unijnego bud??etu na lata 2021–2027 oraz wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy, z którego Polska mia??aby otrzyma? 60 mld euro. Wi?kszo??? krajów UE chce uzale??ni? wyp??at? ??rodków od przestrzegania zasad praworz?dno??ci, czemu sprzeciwiaj? si? Polska i W?gry i gro??? zawetowaniem bud??etu w razie zawarcia takiego zapisu.

Nawet je??eli nie b?dzie bud??etu, to b?dzie prowizorium bud??etowe. Nie b?dzie to takie ??atwe, jak niektórzy mówi?, to b?dzie droga przez m?k?. My??l? jednak, ??e do tego nie dojdzie, zazwyczaj w UE jako?? si? dogaduj? i ten bud??et b?dzie. Pytanie, czy b?dzie Fundusz Odbudowy. Tu bardzo du??o zale??y od tego, jak nasz rz?d b?dzie chcia?? do tego podej???. Je??eli si? uprzemy i przez ten mechanizm praworz?dno??ci zawetujemy Fundusz Odbudowy, to z tego pieni?dzy nie dostaniemy. Gospodarka da sobie rad? bez nich, tyle ??e gorzej, ni?? by??oby z tym funduszem – prognozuje analityk.

Na porozumienie najwyra??niej licz? tak??e inwestorzy, co wida? po reakcji rynków – gie??dy oraz z??otego.

To by??o dosy? zadziwiaj?ce, bo kiedy wyra??nie pad??o s??owo „weto” od wicepremiera Ziobry, to ani rynek walutowy, ani rynek akcji nie zareagowa??, wr?cz odwrotnie, z??oty si? umocni??, akcje zdro??a??y – wyja??nia Piotr Kuczy??ski. – Je??eli si? nie dogadaj?, to zobaczymy przecen? z??otego.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top