Pandemia zwi?kszy innowacyjno??? wojew??dztw. Liderem pozostaje Mazowsze, ale pozosta??e o??rodki szybko zmniejszaj? dystans

Mazowsze, Ma??opolska, Dolny ??l?sk i Pomorze – to liderzy innowacyjno??ci regionów w Polsce. Wp??ywaj? na to wysokie uprzemys??owienie lokalnych gospodarek i o??rodki akademickie, które razem z firmami prowadz? dzia??alno??? badawczo-rozwojow?. Mniejsze miasta systematycznie zmniejszaj? jednak dystans do liderów, a post?p technologiczny po kryzysie b?dzie jeszcze bardziej dynamiczny. – Firmy i gospodarki chc?ce utrzyma? konkurencyjno??? mi?dzynarodow? powinny inwestowa? w automatyzacj? – podkre??la Grzegorz Maliszewski, g??ówny ekonomista Banku Millennium, wspó??autor raportu „Indeks Millennium 2020  Potencja?? innowacyjno??ci regionów”.

– Pandemia wp??yn???a na innowacyjno??? województw, firm i ca??ej gospodarki, poniewa?? nast?pi??a zmiana nawyków konsumentów i postaw przedsi?biorców, równie?? w obszarze innowacyjno??ci – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Grzegorz Maliszewski. – Trudno jest oceni?, jaki to by?? wp??yw, poniewa?? nie ma dost?pnych danych pokazuj?cych dzia??alno??? innowacyjn? w okresie pandemii. Zgodnie z indeksem, który przygotowali??my w Banku Millennium, widzimy, ??e proces innowacyjno??ci ma charakter dynamiczny, a firmy i województwa s? bardzo aktywne w tym obszarze. Pandemia powinna przyspieszy? innowacyjno???, wydatki na digitalizacj? i automatyzacj?, poniewa?? ten kierunek pozwala zminimalizowa? jej skutki.

Pi?ta edycja „Indeksu Millennium 2020 – Potencja??u innowacyjno??ci regionów”, przygotowana na podstawie ostatnich dost?pnych danych GUS, pokazuje, ??e w dalszym ci?gu na czele rankingu znajduj? si? województwa: mazowieckie, ma??opolskie, dolno??l?skie i pomorskie – du??e o??rodki gospodarcze i akademickie. W ci?gu ostatniego roku zmiany w rankingu by??y minimalne, najcz???ciej obejmowa??y zmian? o jedno miejsce w gór? lub w dó??. W tegorocznej edycji badania awansowa??y województwa wielkopolskie, ??ódzkie, ??l?skie, ??wi?tokrzyskie i opolskie, natomiast spad??y trzy województwa, a najsilniej – o trzy lokaty – lubelskie.

„Indeks Millennium” pokazuje trendy w innowacyjno??ci regionów i gospodarki jako ca??o??ci. Obejmuje zarówno czynniki, które dotycz? nak??adów na dzia??alno??? innowacyjn?, czyli potencja?? i kapita?? ludzki, na co sk??adaj? si? liczba studentów i absolwentów, wydajno???, nak??ady na badania i rozwój, jak równie?? efekty tych nak??adów, czyli wydajno??? pracy, stopa warto??ci dodanej i patenty.

– Czynnikiem, który najcz???ciej odpowiada za zmiany w rankingu, w tym równie?? za awans regionów, jest dzia??alno??? badawczo-rozwojowa, czyli wydatki na badania i rozwój oraz liczba uzyskanych patentów – wyja??nia ekspert. – S? to najbardziej dynamiczne zmienne w naszym rankingu, bo wi?kszo??? pozosta??ych, takich jak aktywno???, potencja?? akademicki czy wydajno??? pracy, s? to procesy d??ugoterminowe i podlegaj? mniejszej zmienno??ci w poszczególnych latach.

Jak podkre??la g??ówny ekonomista Banku Millennium, a zarazem jeden z autorów raportu, na poziom i potencja?? innowacyjno??ci regionów wp??ywa równie?? szereg innych czynników nieuwzgl?dnionych w indeksie, takich jak kultura innowacyjno??ci czy te?? zaufanie i wspó??praca pomi?dzy poszczególnymi podmiotami ??ycia spo??eczno-gospodarczego.

– Te w?tki staramy si? uwzgl?dni? w analizie jako??ciowej, bo nie wszystkie czynniki da si? sparametryzowa?. To s? elementy szczególnie wa??ne w przypadku ma??ych o??rodków gospodarczych i naukowych, w mniejszych regionach, które w ten sposób mog? poprawi? efektywno??? ponoszonych nak??adów na innowacyjno??? – mówi Grzegorz Maliszewski. – W czasach pandemii wspó??praca i zaufanie poszczególnych podmiotów uczestnicz?cych w procesie innowacyjno??ci, czyli biznesu, akademii, w??adz centralnych i samorz?dowych, mog? pobudzi? innowacyjno??? w warunkach kryzysu, kiedy nastroje s? s??absze, a sytuacja finansowa firm gorsza.

Na dole rankingu Banku Millennium znajduj? si? województwa najmniejsze gospodarczo i akademicko – lubuskie, ??wi?tokrzyskie i warmi??sko-mazurskie, które s? niewielkimi o??rodkami akademickimi i biznesowymi, ma??o uprzemys??owionymi, i którym w zwi?zku z tym jest trudniej wygospodarowa? du??y zasób ??rodków potrzebnych na dzia??alno??? innowacyjn?. G??ówny ekonomista Banku Millennium zwraca jednak uwag? na fakt, ??e wed??ug tegorocznej edycji badania nast?pi??o zmniejszenie dystansu województw do lidera, czyli województwa mazowieckiego. To mo??e wskazywa?, ??e mniejsze o??rodki akademickie s? bardziej aktywne innowacyjnie i stopniowo nadrabiaj? dystans.

– Powinni??my si? spodziewa? przyspieszenia innowacyjno??ci. Kryzys wywo??any pandemi? pokaza??, ??e firmy, które maj? rozbudowany obszar digitalizacji i robotyzacji, mog? ??agodniej przej??? przez kryzys. Dlatego te??, pomimo du??ej niepewno??ci w gospodarce, firmy i regiony powinny pami?ta? o d??ugoterminowych trendach zwi?zanych z digitalizacj?, automatyzacj? i post?pem technologicznym – wskazuje.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top