Nieuczciwa promocja psuje rynek wyrob??w budowlanych. Klienci mog? mie? problemy np. z uzyskaniem odszkodowania po po??arze domu [DEPESZA]

Mimo obowi?zuj?cych regulacji na rynku wyrobów budowlanych wci??? maj? miejsce praktyki, które mog? wprowadza? klientów w b???d przy wyborze produktów. Zdarzaj? si? manipulacje informacjami na temat ich jako??ci czy w??a??ciwo??ci technicznych. Konsekwencje u??ycia przy budowie niew??a??ciwego produktu mog? by? powa??ne – nadzór mo??e nakaza? rozbiórk? budynku, a ubezpieczyciel wstrzyma? wyp??at? odszkodowania np. w razie po??aru domu. Szczególnie w internecie ??atwo znale??? wiele niesprawdzonych informacji o wyrobach oraz porówna?? z konkurencj?.

Nierzetelne informowanie konsumentów w kwestii w??a??ciwo??ci wyrobów budowlanych uwidacznia si? m.in. w bran??y izolacji. Na tym rynku jest du??a konkurencja – do izolacji domu mo??na wybra? m.in. we??n? mineraln?, styropian czy piank? poliuretanow?. Jak podkre??la przedstawicielka Stowarzyszenia Producentów We??ny Mineralnej Szklanej i Skalnej – MIWO, niektórzy uczestnicy rynku stosuj? tak? promocj? swoich wyrobów, która mo??e wprowadza? w b???d klientów i szkodzi? konkurencji.

– Stowarzyszenie od lat obserwuje nieuczciwe praktyki niektórych firm oferuj?cych piank? poliuretanow?. To stosunkowo nowa izolacja i aby zaistnie? na rynku, zdarza si?, ??e takie firmy promuj? w??asne wyroby czy us??ugi poprzez dyskredytowanie innych izolacji, a przede wszystkim we??ny mineralnej. We??na jest popularna od wielu lat w tych zastosowaniach, w których firmy piankowe chc? zdoby? klientów – wskazuje w rozmowie z agencj? Newseria Biznes Jolanta Ciesielska ze Stowarzyszenia MIWO.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, równie?? w Polsce, obowi?zuje przejrzysto??? procedur i dzia??a?? pozwalaj?cych na wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych tak, aby chronione by??y prawa konsumenckie. To oznacza, ??e wszyscy producenci powinni stosowa? takie same procedury, poddawa? wyroby takim samym badaniom i klasyfikacjom oraz udost?pnia? takie informacje w zrozumia??y sposób.

Jedynym wiarygodnym i wymaganym prawem ??ród??em wiedzy o w??a??ciwo??ciach danego wyrobu  budowlanego jest dokument o nazwie Deklaracja W??a??ciwo??ci U??ytkowych, w którym producent wi????co potwierdza w??a??ciwo??ci wyrobu i bierze za niego odpowiedzialno???. Je??eli wyrób nie jest opatrzony jasn? i czyteln? etykiet? oraz wymagan? przepisami deklaracj?, klient nie mo??e by? pewny, co kupuje i jakie w??a??ciwo??ci, np. izolacyjne czy przeciwpo??arowe, ma dany produkt. Ma wówczas tak??e utrudnione prawo do sk??adania reklamacji, a w przypadku po??aru trzeba si? liczy? z problemami zwi?zanymi z wyp??at? odszkodowania.

– Dla ka??dej firmy wa??na jest promocja, ale nie powinna si? ona opiera? na informacjach wprowadzaj?cych klientów w b???d i oczerniaj?cych wyroby konkurencji. A takie praktyki obserwujemy. Rynek powinien by? przejrzysty, je??li chodzi o zasady i wymogi prawne. A je??li uczestnicy nie do ko??ca stosuj? zasady prawne czy biznesowe, trzeba reagowa?, co te?? nasze stowarzyszenie czyni od lat – mówi  Jolanta Ciesielska.

Na rynku jednak wida? ju?? pewne dzia??ania zmierzaj?ce do zaniechania nieuczciwej konkurencji. G??ówny Urz?d Nadzoru Budowlanego regularnie bada próbki materia??ów budowlanych wprowadzanych na rynek i zamieszcza na swoich stronach raporty z bada??. Je??li który?? z produktów nie spe??nia norm, urz?d publicznie o tym informuje, poniewa?? konsekwencje stosowania materia??ów budowlanych o niewiadomym pochodzeniu czy w??a??ciwo??ciach mog? by? dla konsumenta bardzo powa??ne.

– Kupuj?c wyrób bez dokumentów przewidzianych prawem, ufaj?c jedynie promocjom, robimy to na w??asn? odpowiedzialno???. We??my prosty przyk??ad. Je??li z jakich?? powodów nasz dom sp??onie, ubezpieczyciel  mo??e za???da? dokumentów potwierdzaj?cych cechy ogniowe zastosowanych materia??ów budowlanych. Je??eli nie b?dziemy w stanie przedstawi? wiarygodnych dokumentów, trzeba liczy? si? z ryzykiem wstrzymania wyp??aty odszkodowania, a w skrajnych wypadkach tak??e z konieczno??ci? zado???uczynienia za szkody powsta??e w mieniu i zdrowiu innych osób spowodowane po??arem naszej w??asno??ci – t??umaczy ekspertka ze Stowarzyszenia MIWO.

Pod koniec 2019 roku Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów na??o??y?? na Yetico, producenta wyrobów budowlanych z Olsztyna, najwy??sz? w historii kar? za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Spó??ka otrzyma??a 50 mln z?? kary za wprowadzanie konsumentów w b???d odno??nie do w??a??ciwo??ci swoich produktów. Chodzi??o o mniejsz? wytrzyma??o??? p??yt styropianowych i gorsze parametry termoizolacyjne, ni?? deklarowa?? producent.

– Mamy wiele przyk??adów nierzetelnej komunikacji firm oferuj?cych izolacj? z pianki poliuretanowej, które ukrywaj? cechy w??asnych wyrobów, np. palno??? pianki, a podaj? takie cechy we??ny mineralnej czy innych izolacji, które po prostu pasuj? do danego porównania. Przyk??adowo podawana jest tylko jedna warto??? wspó??czynnika przewodzenia ciep??a (lambda) dla we??ny, a ukrywany jest fakt, ??e na rynku dost?pnych jest wiele wyrobów z we??ny mineralnej, dla których wspó??czynnik lambda wynosi od 0,030 do 0,045 W/mK, co daje ogromne mo??liwo??ci zastosowania tego materia??u – wyja??nia Jolanta Ciesielska. 

Stowarzyszenie MIWO, skupiaj?ce producentów we??ny mineralnej, od kilku lat stara si? edukowa? w tej kwestii konsumentów i informuje odpowiednie organy o nadu??yciach na rynku materia??ów izolacyjnych. Wysy??a sprostowania i wezwania bezpo??rednio do tych firm, które publikuj? wprowadzaj?ce w b???d tre??ci na swoich stronach internetowych b?d?? w swoich materia??ach reklamowych, stara si? te?? zainteresowa? takimi praktykami inspektoraty budowlane czy UOKiK.

– Nasze zdecydowane dzia??ania przynosz? rezultaty. Wiele firm poprawi??o swoje strony i usun???o wprowadzaj?ce w b???d informacje – podkre??la przedstawicielka MIWO. – Ale je??li widzimy ra???ce dzia??ania informacyjne wprowadzaj?ce w b???d i ??adnych reakcji ze strony firmy, która publikuje takie nieprawdziwe tre??ci, decydujemy si? nawet na skierowanie sprawy do s?du.

Stowarzyszenie MIWO w??a??nie proceduje pierwsz? tak? spraw?. S?d Okr?gowy w Lublinie zabezpieczy?? roszczenia stowarzyszenia, które domaga??o si? od spó??ki Xpand EuroGroup zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji zamieszczonych na stronie tej spó??ki. S?d przychyli?? si? do stwierdzenia, ??e takie informacje mog? wprowadza? konsumentów w b???d, i nakaza?? ich usuni?cie. Prawomocne zabezpieczenie s?dowe daje mo??liwo??? na??o??enia na firm? rozpowszechniaj?c? informacje grzywien a?? do czasu wykonania postanowienia s?du. Suma grzywien mo??e doj??? do 1 mln z??.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top