Nie pa??acowo, a domowo ?? o z??ocie we wn?trzach

Nie pa??acowo, a domowo ?? o z??ocie we wn?trzach

Gdyby spojrze? na z??oty kolor we wn?trzach z perspektywy d??ugich stuleci i zmieniaj?cych si? styl??w to szybko okaza??oby si?, ??e nie ma sobie r??wnych. ??aden inny odcie?? nie spotka?? si? z tak? sympati? architekt??w i upodobaniem w??adc??w. Dzi?? potrafi prezentowa? si? r??wnie dobrze, tak??e poza bogatymi pa??acami. Wci??? b??yszczy i przykuwa wzrok, b?d?c ciekawym uzupe??nieniem wsp????czesnych wn?trz. Jak wple??? szlachetn? barw? do naszego domu, aby uzyska? nie kiczowat?, a przytuln? przestrze??? Podpowiadamy!

Wystarczy wej??? do pa??acu czy bazyliki, aby zauwa??y?, ??e z??oty kolor, podobnie jak kruszec, mia?? du??e powa??anie w??r??d os??b zamo??nych i wysoko urodzonych. Nierzadko wchodzi?? w maria?? z purpur? i drogocennymi kamieniami, podkre??laj?c rang? kr??lewskiego majestatu. Dzi?? z??oty kolor jednym kojarzy si? z presti??em i pozycj?, innym z barw?, kt??rej nale??y u??ywa? oszcz?dnie, bo grozi przesad?.

?? Trendy wn?trzarskie w ostatnich latach sprawi??y, ??e z??oto zmieni??o sw??j charakter i ju?? nie jest wy???cznie kolorem o niezbyt pochlebnej reputacji, kt??ry w du??ych ilo??ciach kojarzy?? si? z kiczem. Dzi?? sta?? si? raczej dodatkiem, kt??ry nadaje dobrego smaku, ociepla wn?trze i wprowadza elegancki sznyt. Oczywi??cie pod warunkiem, ??e nie b?dzie dominowa?? w przestrzeni. Dlatego w nowoczesnych projektach z??oto pojawia si? w charakterze subtelnych detali, kt??re s? dobrym partnerem dla barw bazowych we wn?trzu. Co ciekawe ?? z??oty odcie?? ??wietnie komponuje si? z r????nymi materia??ami ?? dobrym przyk??adem b?dzie surowy marmur, ciep??e drewno czy ??agodny rattan. Szlachetna barwa potraktowana z rozmys??em, ale i pomys??em odwdzi?czy si? pi?kn? aran??acj? ?? komentuje stylistka wn?trz marki KiK.

Dekoracje w z??ocie ?? jak, ile i dlaczego?

Skoro odczarowanie z??ota mamy ju?? za sob?, warto przypomnie?, jak post?powa? ze z??otym odcieniem. Przede wszystkim trzeba zwr??ci? uwag? na proporcje ?? z??oto ma dominuj?cy charakter i lubi umiar. B?dzie pi?knie zdobi? pomieszczenie, je??li znajdzie dla siebie kontrapunkt w postaci jednolitej barwy ??cian czy wyposa??enia w zbli??onej tonacji.

?? Je??li zdecydujemy si? na z??oty kolor na du??ej powierzchni, np. w postaci tapety czy mozaiki na ??cianie, pami?tajmy o tym, aby t??o by??o neutralne, a z??oty odcie?? w dodatkach by?? u??yty oszcz?dnie. Warto zwr??ci? uwag? tak??e na form? dodatk??w ?? krzykliwe i barokowe formy w po???czeniu ze z??otem tylko wyolbrzymi? efekt i zamiast subtelnej dekoracji, kt??ra z innymi stworzy ram? kompozycyjn?, otrzymamy element mocno rzucaj?cy si? w oczy i zaburzaj?cy ca??o???. Co zatem wybra?? Przede wszystkim warte uwagi s? proste formy ?? je??li wazon, to ten ze z??otym dodatkiem, je??li lustro to z prost? ram?, kt??rej po??yskuj?cy odcie?? b?dzie najlepsz? dekoracj?. Bardzo modne teraz proste stoliki kawowe s? kwintesencj? ??w??a??ciwych? z??otych dodatk??w. Okr?g??y blat z jasnego drewna, szk??a albo materia??u imituj?cego marmur po???czony z prostymi, metalowymi nogami, kt??re s? w odcieniu starego z??ota wygl?da naprawd? efektownie. I pasuje do kanapy zar??wno w skandynawskiej szaro??ci, jak i mocnym odcieniu navy blue i welurowej mi?kko??ci ?? radzi ekspertka KiK.

Z jakimi kolorami ???czy? z??ote dodatki?

Je??li ju?? wiemy, ??e wa??ny jest umiar w gospodarowaniu szlachetnym odcieniem, warto zastanowi? si? nad ??godnymi towarzyszami? dla tej barwy. Na szcz???cie z??oto ma kilku ??adorator??w? i tworzy z nimi ca??kiem udane pary.

?? Je??li lubimy spok??j we wn?trzu, ale jednocze??nie chcieliby??my doda? mu pazura, z??oto w zestawieniu z biel? sprawdzi si? wy??mienicie. Subtelnym ??partnerem? b?dzie tak??e szaro???. To zestawienie jest nowo??ci?, ale ??wietnie sprawdza si? w modernistycznych, industrialnych aran??acjach ?? metaliczne detale ocieplaj? i roz??wietlaj? surowy charakter betonu. Warto doda?, ??e z??oty kolor sprawdzi si? przy naturalnych barwach ziemi ?? be??ach, kremach czy br?zach, ale tak??e modnych, nasyconych odcieniach ?? butelkowej zieleni, bordo i granacie, co spodoba si? szczeg??lnie mi??o??nikom nietuzinkowych wn?trz. Na koniec co?? dla fan??w aran??acji w klimacie retro, bo tutaj postarza??e z??oto albo to w odcieniu mosi?dzu odnajdzie si? bardzo dobrze. Szczeg??lnie w zestawieniu z r????em vintage albo tapetami w przeskalowane wzory ?? opowiada stylistka wn?trz marki KiK.

Dzi?? ka??dy z nas mo??e w swoich czterech ??cianach cieszy? si? ciep??ym blaskiem z??ota. Blaskiem, kt??re mo??e zmieni? banalne wn?trze w pere??k?. Dlatego wybierajmy z rozmys??em, nie zapominaj?c przy tym, ??e do (tych bardziej) odwa??nych ??wiat nale??y.

KiK Textil Sp. z o.o. to firma dzia??aj?ca na rynku od 1994 roku. Na przestrzeni lat osi?gn???a status jednej z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Kolebk? sieci s? Niemcy, ale jej koncept przyj??? si? ju?? tak??e na terenie Polski, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och. Aktualnie pod szyldem KiK dzia??a ponad 3.500 sklep??w, w tym ponad 340 w Polsce. Misj? KiK jest oferowanie produkt??w modnych i uniwersalnych w dobrej jako??ci, ale niskiej cenie. Poza szerokim wyborem tekstyli??w dla kobiet, m???czyzn i dzieci w asortymencie KiK mo??na znale??? tak??e dodatki do aran??acji wn?trz, akcesoria dla zwierz?t i ma??e AGD.

Authors
Top