Monika Mazur: Chcia??abym wiosn? wr??ci? do pracy. Boj? si? o mojego maluszka, rodzic??w i dziadk??w

Aktorka przyznaje, ??e pocz?tek pandemii i zwi?zany z ni? lockdown by?? dla niej bardzo wymagaj?cym czasem. Czeka??a wówczas na narodziny dziecka. T??umaczy, ??e pocieszeniem w trudnej sytuacji by??a cz?sta obecno??? m???a w domu. Monika Mazur stara??a si? skupi? na pozytywnych aspektach i odgania??a od siebie negatywne emocje. Chocia?? obecnie liczba zara??onych z dnia na dzie?? ro??nie, ma nadziej?, ??e w przysz??o??ci sytuacja si? ustabilizuje i b?dzie mog??a wróci? do pracy.

Pierwsze miesi?ce pandemii by??y dla aktorki czasem oczekiwania na dziecko. Zale??a??o jej g??ównie na spokoju i wyciszeniu, które ze wzgl?du na sytuacj? epidemiologiczn? w kraju nie by??y proste do osi?gni?cia.

Pandemia bardzo mocno mnie dotkn???a. Przypad??a na okres mojej ci???y, wi?c na pocz?tku dr??a??am ze strachu. Jednak dzi?ki temu mog??am czu? si? bezpiecznie w domu. Mój m??? te?? by?? z nami i szukali??my plusów tego stanu. Starali??my si? przygotowa? jak najlepiej na nadej??cie naszego ma??ego cz??owieka na ??wiat. Sp?dzali??my du??o czasu razem. Dzidziu?? s??ucha?? g??osu taty. Zale??a??o nam, ??eby spo??ytkowa? ten czas jak najlepiej i nie popada? w smutek – mówi w rozmowie z agencj? Newseria Lifestyle Monika Mazur.

Aktorka przyznaje, ??e chwilowa poprawa sytuacji doprowadzi??a do utraty czujno??ci. Druga fala pandemii, która w??a??nie nadesz??a, pogorszy??a sytuacj? finansow? du??ej cz???ci spo??ecze??stwa.

– Ca??y czas liczba zachorowa?? ro??nie, wakacje by??y dla nas oddechem, wydawa??o si?, ??e jest lepiej. Pandemia znowu zaatakowa??a jesieni?, ale wszyscy si? tego spodziewali??my. Wiosn? po??wi?ci??am na nadrabianie domowych zaleg??o??ci. Niedawno wprowadzili??my si? do nowego mieszkania, wi?c wyka??czali??my to, na co wcze??niej nie by??o czasu – t??umaczy.

Na pocz?tku roku Monika Mazur ograniczy??a aktywno??? zawodow? ze wzgl?du na ci????. Gdy nadesz??a pandemia, nie odczu??a zamkni?cia planów zdj?ciowych oraz zawieszenia teatrów a?? tak dotkliwie. Zaznacza jednak, ??e w przysz??ym roku chcia??aby powróci? do pracy. W konsekwencji ma nadziej?, ??e sytuacja w kraju si? poprawi.

– Plany filmowe niby ruszy??y, ale co chwil? s? zamykane, poniewa?? kolejne osoby s? zaka??one. Chcia??abym wiosn? wróci? do pracy, ale te?? przez to, ??e mam ma??ego dzidziusia w domu, strach jest wi?kszy. Boj? si? te?? o rodziców i dziadków. Apeluj? o to, ??eby??my uwa??ali na siebie, nosili maseczki i wychodzili tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Mam wra??enie, ??e tylko w ten sposób mo??emy sobie poradzi? z wirusem – zaznacza.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top