Katarzyna Warnke: W Polsce powinni??my tworzy? zesp???? specjalist??w ds. pandemii. Nie mo??e by? tak, jak by??o w tupolewie, ??e pilot musia?? pos??ucha? kt??rego?? z polityk??w

Aktorce bardzo nie podoba si? to, jak w??adza traktuje naukowców i specjalistów. Zaznacza, ??e dla rz?du eksperci to jedynie pionki, które mo??na wymieni? i przesun??, kiedy staj? si? niewygodne. Jej zdaniem to pog???bia kryzys i sprawia, ??e w pa??stwie szerzy si? dezinformacja. Piotr Stramowski jest podobnego zdania. T??umaczy, ??e specjali??ci uznaj? l?k i strach, które wywo??a??a druga fala pandemii, jako czynniki mog?ce przyczyni? si? do obni??enia odporno??ci organizmu.  

– W Polsce w sytuacjach kryzysowych nie budujemy grona ekspertów. Powinni??my tworzy? zespó?? specjalistów, którzy maj? kontakt z rz?dem, ale nie tak, jak to by??o w tupolewie, ??e pilot musia?? pos??ucha? którego?? z polityków. Rz?dz?cy s? osobami, które kieruj? pa??stwem, ale nie mog? podejmowa? decyzji, poniewa?? tak si? im wydaje. Powinni otacza? si? ekspertami, którzy wydaj? opinie. My??l?, ??e w??adza ma z tym problem od samego pocz?tku – mówi w rozmowie z agencj? Newseria Lifestyle Katarzyna Warnke.

Zaznacza, ??e druga fala pandemii sprawi??a, ??e napi?cie spo??eczne wzros??o. Znów zosta??o zamkni?tych wiele miejsc pracy: gastronomia, turystyka czy kultura od pocz?tku roku niezmiennie pozostaj? w kryzysie. Aktorka zwraca uwag?, ??e trudno jest chroni? swoje zdrowie, kiedy nie ma si? za co ??y?. Dzieci kontynuuj? nauczanie zdalne i nie mog? widywa? si? z rówie??nikami. To negatywnie wp??ywa na ich rozwój.

– Piotrek wróci?? do domu z napi?ciem, które znam z poprzedniego lockdownu. Stan ten zwi?zany by?? z poczuciem, ??e odcinamy si? od ??wiata i musimy chroni? rodziców, bo s? starsi. Zapyta??am, jak d??ugo ma trwa? to wszystko. Nie potrafili??my tego przewidzie? i wtedy z pomoc? przyszed?? nam wywiad z prof. Piotrem Kun?. T??umaczy?? w nim, ??e najgorszy jest strach i stres, który nas z??era. Musimy zracjonalizowa? to, co si? dzieje, ??y? w miar? normalnie – t??umaczy.

Prof. dr hab. Piotr Kuna jest kierownikiem II Katedry Chorób Wewn?trznych Uniwersytetu Medycznego w ?odzi, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Chorób Metabolicznych i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, który pracuje w szpitalu im. Barlickiego w ?odzi.

Piotr Stramowski dodaje, ??e wywiad z prof. Kun? otworzy?? im oczy na wiele istotnych kwestii. Przyznaje, ??e chocia?? izolacja jest wa??na, nie mo??na zapomina? o codziennych kontaktach spo??ecznych. Samotno??? równie?? mo??e by? niebezpieczna, zw??aszcza gdy trwa d??ugo.

– Prof. Kuna zaznacza??, ??eby trzyma? si? razem i nie rezygnowa? z kontaktu. Je??li nagle przez ca??y rok nie b?dziemy si? z nikim widywa?, to paradoksalnie b?dzie to mia??o bardziej negatywny wp??yw na nasze zdrowie ni?? pandemia. Stres mo??e obni??y? odporno??? nawet o 50 proc. – zwraca uwag? aktor.

Obecnie w mediach toczy si? dyskusja dotycz?ca post?powania spo??ecze??stwa w przypadku wynalezienia szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nie wszyscy z aprobat? podchodz? do pomys??u szczepie??. Piotr Stramowski podkre??la, ??e nie b?dzie si? waha?? i skorzysta z mo??liwo??ci zaszczepienia.

– Pandemia trwa. Ludzie choruj? i umieraj?. Chyba trzeba czeka? na szczepionk?. B?d? pierwszym, który si? zaszczepi, je??li tylko ona powstanie. Antyszczepionkowcom równie?? mówimy: nie – zaznacza.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top