Firmy kurierskie przygotowuj? si? na rekordowy ??wi?teczny szczyt paczkowy. Rosn?c? liczb? przesy??ek obs??u??? nowe terminale i sortownie

Co roku w sezonie przed??wi?tecznym liczba nadawanych przesy??ek ro??nie ??rednio o 40–60 proc., a w szczytowym momencie wzrost si?ga nawet 100 proc. Bran??a spodziewa si?, ??e mimo spowolnienia gospodarki tegoroczny szczyt mo??e by? rekordowy, poniewa?? przez pandemi? koronawirusa wielu Polaków zdecyduje si? kupi? prezenty w e-sklepach, zamiast wybiera? si? do galerii handlowych. Dlatego te?? przygotowania do tego gor?cego okresu firmy kurierskie zacz???y ju?? latem. DHL od wrze??nia rekrutuje dodatkowych pracowników. Prace w przed??wi?tecznym szczycie wesprze tak??e uruchomiony pod Gda??skiem nowy terminal G2, który mo??e obs??u??y? nawet 30 tys. paczek dziennie.

Szczyt przed??wi?teczny to gor?cy okres dla ca??ego e-commerce. Ruch na stronach e-sklepów ro??nie w tym okresie nawet o kilkaset procent. Szczyt paczkowy rozpoczyna si? zwykle w Black Friday pod koniec listopada, kiedy sklepy stacjonarne i internetowe kusz? klientów du??ymi obni??kami, i trwa a?? do ??wi?t Bo??ego Narodzenia, bo wielu Polaków zamawia ??wi?teczne prezenty online tu?? przed Gwiazdk?. W tym roku wzrosty rozpocz???y si? szybciej ze wzgl?du na zamkni?cie galerii handlowych i wielu kategorii sklepów stacjonarnych. Zamówienia z??o??one w e-sklepach generuj? z kolei wi?ksz? liczb? przesy??ek.

 ??wi?teczny szczyt to du??e wyzwanie dla ca??ej bran??y logistycznej, która przygotowuje si? do niego ju?? kilka miesi?cy wcze??niej. My zaczynamy ju?? w lipcu. Pracuje nad tym zespó?? crossfunkcyjny z??o??ony z kilkudziesi?ciu osób, m.in. przedstawicieli operacji, sprzeda??y i funkcji wsparcia. Skupiaj? si? oni na zapewnieniu odpowiedniej obsady kurierów i pracowników magazynów, na przegl?dzie procesów pod k?tem potencjalnych usprawnie??, równie?? tych wymagaj?cych wsparcia informatycznego, a przede wszystkim na bardzo dok??adnym planowaniu i prognozowaniu wolumenów na dni szczytowe – mówi agencji Newseria Biznes Bart??omiej Wn?k, wiceprezes ds. operacyjnych DHL Parcel Polska.

Kiedy ??wi?ta Bo??ego Narodzenia wydaj? si? jeszcze odleg??? perspektyw?, firmy kurierskie ju?? pracuj? nad tym, aby by? w pe??nej gotowo??ci operacyjnej. To cz?sto oznacza dodatkowe rekrutacje.

– Zatrudnianie dodatkowych pracowników w zwi?zku ze szczytem paczkowym zaczynamy ju?? we wrze??niu. Szacunkowy plan to oko??o 30-proc. wzrost zatrudnienia, a do zapewnienia prawid??owej obs??ugi potrzebni s? nie tylko kurierzy, ale równie?? pracownicy magazynów i operatorzy wózków wid??owych – wskazuje Patryk K?ska, kierownik terminala G2 w Tuchomiu pod Gda??skiem, DHL Parcel Polska. 

DHL prognozuje, ??e tegoroczny szczyt przed??wi?teczny mo??e by? rekordowy, poniewa?? ze wzgl?du na pandemi? koronawirusa wielu Polaków zdecyduje si? kupi? prezenty w e-sklepach, zamiast wybiera? si? do galerii handlowych. Tym bardziej ??e wci??? nie wiadomo, kiedy rz?d zdecyduje si? na ich ponowne otwarcie.

– Ten rok jest szczególny, poniewa?? up??ywa pod znakiem pandemii, wi?c jest jeszcze bardziej dynamiczny i nieprzewidywalny. Natomiast jeste??my na to przygotowani i nawet klienci, którzy przegapi? moment i zdecyduj? si? zamówi? prezenty tu?? przed samymi ??wi?tami, b?d? z naszych us??ug zadowoleni – przekonuje Bart??omiej Wn?k.

Aby sprosta? zwi?kszonemu zapotrzebowaniu na dostawy, DHL zainwestowa?? w odpowiedni? infrastruktur?. Operator logistyczny wybudowa?? w Tuchomiu pod Gda??skiem nowy terminal G2, który dzi?ki nowoczesnym sorterom i infrastrukturze operacyjnej mo??e obs??u??y? nawet 30 tys. paczek dziennie.

– Nowa inwestycja w Gda??sku znacznie wesprze nasze moce przerobowe w okresie ??wi?tecznego szczytu – mówi wiceprezes ds. operacyjnych DHL Parcel Polska. – Terminal w Tuchomiu to jednak przede wszystkim odpowied?? na dynamiczny wzrost wolumenów w rejonie Trójmiasta. Nasz biznes rozwija si? w bardzo szybkim tempie, obserwujemy wci??? rosn?ce zapotrzebowanie na us??ugi kurierskie.

Jak wskazuje, terminal G2 ju?? przej??? ok. 40 proc. przesy??ek obs??ugiwanych do tej pory w jednostce Kowale, równie?? zlokalizowanej pod Gda??skiem.

– Nowoczesny obiekt w Tuchomiu liczy 4 tys. mkw. hali magazynowej, 600 mkw. powierzchni biurowej, 20 bram dla transportów liniowych, 9 bram dla transportów paletowych i 60 standardowych bram kurierskich. T? inwestycj? zdecydowanie poprawiamy warunki pracy dla pracowników magazynu i biura oraz kurierów – mówi Bart??omiej Wn?k.

– Za??oga obiektu liczy w tej chwili ponad 200 kurierów i pracowników – dodaje kierownik terminala Patryk K?ska.

Jak podkre??la, zlokalizowany pod Gda??skiem terminal G2 jest jednym z najbardziej proekologicznych tego typu obiektów w Polsce, wyposa??onym w ca??y szereg rozwi?za?? s??u???cych ochronie ??rodowiska oraz oszcz?dzaniu energii potrzebnej do ogrzewania i zasilania urz?dze?? elektrycznych.

– Ten obiekt ma system do zawracania wody opadowej, któr? wykorzystujemy m.in. do podlewania terenów zielonych. Zastosowano w nim specjaln? izolacj? ??cian, która chroni przed nadmiernym wych??odzeniem w okresie zimowym, oraz szyby odbijaj?ce promienie s??oneczne, dzi?ki czemu budynek nie nagrzewa si? w okresie letnim. Zastosowali??my te?? rekuperacj?, czyli proces odzyskiwania ciep??a. Równie wa??ny jest proekologiczny system strefowego o??wietlania LED, dzi?ki któremu oszcz?dno??ci energii si?gaj? 50 proc. W budynku zamontowano równie?? specjalny dach, który przepuszcza ??wiat??o, oraz fotowoltaik?, która zasila go w energi? elektryczn? – wymienia.

Budynek nowego terminala zosta?? zaprojektowany zgodnie z przyj?t? przez DHL strategi? GoGreen, której celem jest minimalizowanie wp??ywu firmy na ??rodowisko i osi?gni?cie zerowej emisji CO2 powstaj?cej na skutek operacji logistycznych do 2050 roku.

– W ramach tej strategii realizujemy w Polsce i innych krajach projekty, których efekty mierzymy w??a??nie redukcj? emisji CO2. Koncentrujemy si? na wykorzystaniu alternatywnych ??róde?? energii, redukcji zu??ycia paliw oraz zmniejszeniu emisji spalin – mówi Patryk K?ska.

Nowy terminal G2 to niejedyna w tym roku inwestycja w infrastruktur?, która ma wzmocni? sie? operacyjn? DHL Parcel Polska. Wcze??niej do u??ytku oddane zosta??y równie?? nowe jednostki we W??oc??awku i Jeleniej Górze. Operator logistyczny analizuje rynek, dostosowuj?c sie? krajowej infrastruktury do sytuacji i prognoz na  przysz??o???.

 Rozwój infrastruktury operacyjnej w DHL zapowiada si? ciekawie w kolejnych latach. Przed nami inwestycja w Siedlcach. W ci?gu najbli??szych dwóch lat czeka nas bardzo du??y projekt w Wielkopolsce – najnowocze??niejszy, je??li chodzi o zastosowane w nim urz?dzenia sortuj?ce – zapowiada Bart??omiej Wn?k.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top