Firmy budowlane nie odczuwaj? du??ego spowolnienia. Os??abienie koniunktury w budownictwie spodziewane jest w przysz??ym roku

Pandemia nie zatrzyma??a budowlanki. Jak pokazuje listopadowa ankieta PZPB, firmy budowlane maj? zape??nione portfele zlece?? pozyskanych jeszcze przed pandemi? COVID-19, a wi?kszo??? z nich pracuje w tej chwili z 80–90-proc. wydajno??ci?. Ostatnie miesi?ce przynios??y pewne odbicie zw??aszcza w sektorze mieszkaniowym. Bran??a budowlana musi jednak przygotowa? si? na skutki kryzysu gospodarczego w nast?pstwie pandemii, cho? os??abienie koniunktury pojawi si? z pewnym opó??nieniem.

– Kondycja bran??y budowlanej w dobie COVID-19 jest paradoksalnie dobra. Na pewno lepsza ni?? wielu innych ga???zi gospodarki. Wynika to faktu, ??e decyzje inwestycyjne i sam proces inwestycyjny w budownictwie trwaj? miesi?cami, czasem nawet latami. Pierwsza fala pandemii, z któr? mieli??my do czynienia wiosn?, spowodowa??a krótkotrwa??e spowolnienie prac budowlanych, niemniej jednak ich nie zatrzyma??a. Inwestycji budowlanych, w szczególno??ci w sektorze mieszkaniowym, mamy w Polsce na razie rekordow? liczb? – mówi agencji Newseria Biznes Pawe?? Kisiel, prezes Grupy Atlas.

Bran??a pozosta??a w du??ej mierze odporna na pandemi?, poniewa?? jako jedna z niewielu mog??a kontynuowa? dzia??alno??? w czasie lockdownu przy zachowaniu re??imu sanitarnego. Prace budowlane przebiegaj? zgodnie z harmonogramem tak??e teraz, w trakcie drugiej fali pandemii – wskazuje Polski Zwi?zek Pracodawców Budownictwa. W raporcie „Przysz??o??? budownictwa po COVID-19” podkre??la, ??e firmy budowlane maj? w tej chwili zape??nione portfele zlece?? pozyskanych jeszcze przed pandemi? i kontynuuj? realizacj? wszystkich powierzonych inwestycji.

Ankieta przeprowadzona przez PZPB na pocz?tku listopada pokaza??a, ??e firmy budowlane pracuj? w tej chwili z 80–90-proc. wydajno??ci?, a obostrzenia epidemiologiczne nie wp??ywaj? znacz?co na kondycj? operacyjn? spó??ek. Firmy nie maj? problemów ze znalezieniem podwykonawców czy pozyskaniem pracowników z zagranicy. 3/4 z nich nie obawia si? pogorszenia swojej p??ynno??ci finansowej w ci?gu kolejnych trzech miesi?cy, a ponad 2/3 nie zamierza redukowa? zatrudnienia. Tylko co czwarta firma przewiduje opó??nienia w realizacji kontraktów z powodu pandemii COVID-19, cho? nie b?d? one du??e (jednocze??nie dla prawie po??owy jest za wcze??nie, ??eby to oceni?).

 Je??eli chodzi o dostawców chemii budowlanej, firmy wykonuj?ce prace budowlane i wyko??czeniowe, ten rok b?dzie dla nich bardzo dobry. Wi?ksze obawy pojawiaj? si? o przysz??o???, ale ona b?dzie uzale??niona m.in. od tego, jak d??ugo potrwa druga fala COVID-19. Wrzesie?? i pa??dziernik pokaza??y ju?? mocne odbicie w budownictwie mieszkaniowym. Tak??e wyniki finansowe spó??ek deweloperskich s? dobre. One pokazuj?, ??e firmy zacz???y w ostatnich kilku miesi?cach bardzo mocno nadrabia? okres spowolnienia z pierwszej fali pandemii – mówi Pawe?? Kisiel.

W ostatnich kilku latach polski rynek nieruchomo??ci by?? nieprzerwanie w fazie hossy, ale pandemia SARS-CoV-2 chwilowo nim zachwia??a. Klienci ograniczyli popyt, co poci?gn???o za sob? s??absze wyniki finansowe deweloperów i wstrzymywanie si? z nowymi inwestycjami, zw??aszcza poza najwi?kszymi aglomeracjami miejskimi. W efekcie poda?? nowych inwestycji mieszkaniowych mo??e w najbli??szych dwóch–czterech kwarta??ach nieznacznie wyhamowa?, cho? w lipcu i sierpniu tego roku ich liczba w zasadzie powróci??a do poziomu sprzed pandemii, a we wrze??niu wyra??nie wzros??a.

Zgodnie z danymi GUS w pa??dzierniku o 13,9 proc. wzros??a (wzgl?dem wrze??nia) liczba mieszka??, na których budow? wydano pozwolenia lub dokonano zg??oszenia z projektem budowlanym. Jednocze??nie jednak liczba mieszka?? oddanych do u??ytkowania spad??a o 3,9 proc. w uj?ciu miesi?cznym, a liczba tych, których budow? rozpocz?to – o 25,3 proc. Natomiast ???cznie w okresie 10 miesi?cy tego roku oddano do u??ytkowania wi?cej mieszka?? ni?? przed rokiem (176,4 tys., wzrost o 6,1 proc. r/r). Spad??a jednak liczba mieszka??, na których budow? wydano pozwolenia lub dokonano zg??oszenia z projektem budowlanym, oraz mieszka??, których budow? rozpocz?to.

– Rynkowi mieszkaniowemu sprzyjaj? niskie stopy procentowe. Mamy w Polsce rekordow? inflacj? na tle ca??ej Europy, ludzie nie mog? lokowa? pieni?dzy, a kredyty hipoteczne s? bardzo tanie. W pierwszej fazie COVID-u banki bardzo usztywni??y swoje polityki, ale dzisiaj atrakcyjnych ofert jest coraz wi?cej, oprocentowanie kredytów hipotecznych jest niskie, poni??ej inflacji, wi?c to si? po prostu op??aca – mówi prezes Grupy Atlas.

Wed??ug danych BIK w pa??dzierniku br. warto??? Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzros??a rok do roku o 8,1 proc. W sumie o kredyt wnioskowa??o prawie 38,4 tys. potencjalnych kredytobiorców. To o 1,7 proc. mniej ni?? rok temu i 2 proc. wi?cej ni?? we wrze??niu br. Co istotne, w stosunku do minimum z kwietnia br. liczba wnioskuj?cych wzros??a a?? o 38,2 proc. W ci?gu najbli??szych miesi?cy potencjalni nabywcy nie maj? co liczy? na g???bok? korekt? cen mieszka??.

– Ceny nieruchomo??ci w Europie i w Stanach Zjednoczonych w ??rednim i d??ugim okresie rosn?. Od pocz?tku pandemii w USA wzros??y ??rednio o 6 proc. W Polsce wielu ekonomistów wieszczy??o szybki spadek cen nieruchomo??ci mieszkaniowych, ale one nie chc? spada? i nie ma przes??anek do tego. Wr?cz przeciwnie, one raczej b?d? nadal rosn??, cho? ju?? nie tak dynamicznie na skutek czynników kosztowych i popytowych, bo popyt na mieszkania nie spada – podkre??la Pawe?? Kisiel.

Ponad 50 proc. przedsi?biorstw ankietowanych przez PZPB obawia si? w kolejnych miesi?cach problemów z dost?pno??ci? materia??ów i surowców na rynku budowlanym. 40 proc. przewiduje z kolei pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej w ci?gu najbli??szych trzech miesi?cy (g??ównie firmy z segmentu infrastruktury transportowej).

PZPB prognozuje, ??e os??abienie koniunktury w budownictwie pojawi si? z pewnym opó??nieniem, a ni??sza aktywno??? budowlana najprawdopodobniej utrzyma si? przez ca??y 2021 rok. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie wysokich nak??adów na inwestycje publiczne na poziomie centralnym (m.in. w segmencie drogowym i kolejowym), ale du??y spadek inwestycji w samorz?dach i ograniczenie ich przez inwestorów prywatnych (zw??aszcza w segmencie biurowym i handlowym). W efekcie mo??na spodziewa? si? spadku rentowno??ci firm wykonawczych o lokalnym zasi?gu i przedsi?biorstw M??P. Z kolei du??e firmy wykonawcze o charakterze wielobran??owym b?d? w stanie utrzyma?, a nawet poprawi? dotychczasowe mar??e m.in. dzi?ki ustabilizowaniu cen na rynku budowlanym i dobrej rentowno??ci kontraktów pozyskanych przed pandemi? koronawirusa.

– Wynikiem pandemii na pewno b?dzie spowolnienie gospodarcze. Mamy jednak do czynienia z nowym zjawiskiem – masow? emisj? pieni?dza i niskimi stopami procentowymi praktycznie na ca??ym ??wiecie. Tego typu dzia??ania pobudzaj? konsumpcj? – zarówno indywidualn?, jak i t? o charakterze inwestycyjnym – mówi prezes Grupy Atlas.

Jak wynika z opracowania GUS „Wp??yw pandemii COVID-19 na koniunktur? gospodarcz?”, w pa??dzierniku wi?kszo??? przedsi?biorstw z bran??y budowlanej oceni??a negatywne skutki pandemii jako nieznaczne. Dotyczy to szczególnie du??ych firm, spo??ród których wskaza??o tak 67 proc. Listopadowy wska??nik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kszta??tuje si? jednak na poziomie -26,2, du??o ni??szym ni?? w pa??dzierniku (-16,5).

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top