Edyta Folwarska: Dzisiaj moja sesja dla ??Playboya? by??aby zupe??nie inna. Bardziej w stylu zdj?? Mai Sablewskiej

Prezenterka t??umaczy, ??e gdyby teraz dosta??a propozycj? rozbieranej sesji dla poczytnego magazynu dla m???czyzn, to ze wzgl?du na to, ??e jest matk?, raczej by j? odrzuci??a. Na ok??adk? „Playboya” trafi??a dwa lata temu. Pozowa??a m.in. na krze??le re??ysera i na ??ó??ku, w zmys??owych siateczkowych rajstopach. Teraz przyznaje, ??e nieco zmieni??aby klimat i kolorystyk? zdj??, ??eby by??o w nich wi?cej tajemniczo??ci i niedopowiedzenia.

– Sesja do „Playboya” odby??a si? dwa lata temu i to wszystko by??o czystym przypadkiem. Gra??am epizod w filmie Patryka Vegi, „Playboy” zaproponowa?? mi sesj? zdj?ciow?, a Patryk powiedzia??, ??e bardzo ch?tnie udzieli wywiadu do niej. Wtedy by??am troch? kr?glejsza, to by??o przed ci????, wa??y??am 60 kg, czyli mia??am 10 kilo wi?cej, i teraz jak patrz? na te zdj?cia, to stwierdzam, ??e jednak by??am grubask? – mówi agencji Newseria Lifestyle Edyta Folwarska.

Prezenterka Polo TV przyznaje, ??e lubi pozowa? do zdj??, bo w ten sposób mo??e pokaza? swoje ró??ne oblicza. Sesja dla kultowego magazynu by??a wi?c dla niej ciekawym do??wiadczeniem. Dobry nastrój podczas zdj?? zawdzi?cza przede wszystkim ekipie, które je wykonywa??a.

– Sesj? wspominam bardzo mi??o, w ogóle nie czu??am si? skr?powana, poza tym u mnie te?? nie by??o bardzo odwa??nych zdj??, ja tam jednak by??am w bieli??nie. Ta sesja do „Playboya” akurat by??a inspirowana filmem Patryka Vegi, czyli mia??o by? troch? filmowo – i te kolory, ta kamerka – mówi.

Edyta Folwarska podkre??la, ??e nie ma oporów przed pokazywaniem swojego cia??a i nie wstydzi si? ??mia??ych zdj?? pod warunkiem, ??e nie wykraczaj? one poza granice dobrego smaku. Jej zdaniem sesja do takich magazynów powinna by? intryguj?ca, tajemnicza i pozostawia? otwarte pole dla wyobra??ni. Chodzi bowiem o to, by pokazywa? pi?kno kobiecego cia??a, ale bardziej ni?? dos??owno??? powinien liczy? si? artystyczny przekaz.

– Je??eli dzisiaj mia??abym zrobi? t? sesj?, zrobi??abym j? zupe??nie inaczej. By??aby troch? odwa??niejsza, troch? w takim stylu zdj??, które mo??emy ogl?da? u Mai Sablewskiej. Ja bym posz??a w kobiet? z klas?, czyli tak jak Maja np. wrzuca zdj?cia w czarnych cienkich rajstopach i szpilkach, ??eby by??o niedopowiedzenie, ??eby by??y czarno-bia??e, co?? zupe??nie innego – mówi prezenterka.

W nieco odwa??niejszym wydaniu Edyt? Folwarsk? mo??na równie?? zobaczy? na ok??adce jej ostatniej ksi???ki „Wszyscy moi m???czy??ni i wszystkie moje dramaty”. Pozuje na niej w otoczeniu dwóch przystojnych m???czyzn. Kwesti? zdj?? do magazynów dla panów traktuje jako temat raczej zamkni?ty.

– Niestety ju?? nie ma ani „Playboya”, ani „CKM”, wi?c ju?? si? nigdzie nie poka???. I jestem mam?, wi?c chyba ju?? raczej nie zgodzi??abym si? teraz na tak? sesj? – dodaje Edyta Folwarska.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Top