Campfire Audio Solaris 2020

Campfire Audio Od??wie??a Ofert?
Campfire Audio to ameryka??ska marka za??o??ona w 2015 roku w Portland w stanie Oregon. Nale???ca do firmy ALO Audio, producenta znanego z r?cznego wytwarzania jednych z najlepszych kabli audio na ??wiecie, powsta??a z tej samej pasji do reprodukcji d??wi?ku. Marka posiada ma??y zesp???? wysoko wykwalifikowanych rzemie??lnik??w projektuj?cych nowe produkty przy wykorzystaniu nowych materia????w i technik.

Informacja prasowa ?? 06 listopada 2020

To pierwsze znacz?ce od??wie??enie aktualnych i starszych modeli od czasu wprowadzenia ich na rynek. Wszystkie modele s? znacz?co ulepszone w stosunku do swoich poprzednik??w, a wprowadzone zmiany powinny spodoba? si? wielbicielom marki.

CAMPFIRE AUDIO SOLARIS 2020
Campfire Audio Solaris 2020 to flagowy model serii monitor??w dousznych tego ameryka??skiego producenta. Hybrydowa konstrukcj? ???czy w sobie zar??wno dynamiczne, jak i przetworniki armaturowe. W rezultacie Solaris 2020 s? wyposa??one w a?? trzy przetworniki armaturowe (dwa dla wysokich i jeden dla ??rednich ton??w) oraz dynamiczny przetwornik dla niskich i ??rednich ton??w. Po???czenie zbalansowanego przetwornika armaturowego z dynamicznym przetwornikiem zapewnia to, co najlepsze z obu technologii. Solaris 2020 ma pasmo przenoszenia, kt??re wynosz?ce od 5 Hz do 20 kHz przy czu??o??ci 115 dB i impedancji 15 Ohm.

Solaris 2020 jest ??o 20% mniejszy ni?? wersja oryginalna, z nowym, ca??kowicie czarnym wyko??czeniem i now? konstrukcj? wewn?trznej komory akustycznej w postaci solidnego korpusu – drukowana w 3D, aby zapewni? bardziej kontrolowane dostrojenie i jeszcze wi?ksz? niezawodno????. Dost?pne s? r??wnie?? nowe aktualizacje do???czonych akcesori??w, w tym nowy posrebrzany kabel miedziany “ Super Smokey Litz ” wyposa??ony w formowane zaczepy na uszy oraz nowe br?zowe etui z zamkiem b??yskawicznym z ekologicznego korka, kt??re wykonano r?cznie w Portugalii. Cena modelu to 6999zl z VAT

CAMPFIRE AUDIO ANDROMEDA 2020
Campfire Audio Andromeda 2020 wykorzystuje wy???cznie przetworniki armaturowe. Dwa przeznaczone s? dla wysokich, kolejne dwa dla niskich, a jeden dla ??rednich ton??w. Tutaj przetworniki wysokotonowe s? r??wnie?? po???czone z drukowan? w 3D, dostrojon? akustyczn? komor? rozszerzaj?c?, aby odtworzy? szczeg????y w wysokich tonach i zoptymalizowa? scen? d??wi?kow?.

Ta wersja r????ni si? od orygina??u, poniewa?? wszystkie wewn?trzne komponenty s? zintegrowane w jednym korpusie. Aby poprawi? parametry akustyczne, wn?trze jest precyzyjniej wyrze??bione i jest mniej ruchomych cz???ci. Pasmo przenoszenia wynosi od 10 Hz do 28 kHz a czu??o??? przy impedancji 12,8 Ohm to 112 dB. Dzi?ki temu s? bardzo ??atwe w nap?dzeniu. Cena na rynku to 4999zl z VAT
CAMPFIRE AUDIO VEGA 2020
Wydana po raz pierwszy wiosn? 2016 roku, Vega szybko sta??a si? podstaw? w ofercie CA. Vega 2020 to konstrukcja s??uchawek z pojedynczym dynamicznym przetwornikiem, kt??ra ma teraz wi?kszy przetwornik ?? o ??rednicy 10 mm, aby uzyska? wi?cej d??wi?ku i wi?cej szczeg??????w. Ta poprawa rozmiaru przyczynia si? r??wnie?? do jeszcze szerszej odpowiedzi cz?stotliwo??ciowej ni?? wcze??niej, si?gaj?cej zakresu od 5 Hz do 20 kHz. Deklarowany SPL to 94dB przy 1kHz oraz op??r wynosz?cy 36 Ohm.

Same przetworniki pe??nozakresowe s? wykonane z amorficznego diamentu podobnego do w?gla (A.D.L.C) z membran? CVD wzmocnion? plazm?. Ca??kowicie nowa obudowa ceramiczna o wysokiej g?sto??ci ma wylewk? o w?skiej ??rednicy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz niestandardowe z???cza MMCX berylowo-miedziane. Cena modelu to 3999zl z VAT.

CAMPFIRE AUDIO DORADO 2020
Wydany wraz z Veg?, Dorado by?? znany jako jeden z najbardziej sp??jnych hybrydowych IEM??w na rynku. Dorado 2020 ???czy specjalnie dostrojon? 10-milimetrow? membram? ADLC z pojedyncz? zbalansowan? armatur?. S??uchawki maj? ceramiczn? obudow? i mosi???n? wylewk? PVD oraz z???cza i okablowanie takie same jak Vega. Rezultatem jest prawdziwy d??wi?k hybrydowy, kt??ry tworzy dobrze zdefiniowan? rozdzielczo??? w szczeg????ach, uzupe??nion? pot???nym uderzeniem w niskim pa??mie. Dorado 2020 ma pasmo przenoszenia 5 Hz – 22 kHz i oferuje dynamik? 94 dB przy 1kHz SPL i op??r wynosz?cy 10 Ohm.

Co wi?cej, oba modele s? dostarczane z szerok? gam? cz???ci zamiennych i akcesori??w, w tym nowym plastikowym pokrowcem na zamek z recyklingu, r?cznie wykonany w Portugalii oraz posrebrzany kabel Litz Smoky Jacket z formowanymi haczykami ?? u??atwiaj?cymi aplikacj? s??uchawkii do ucha, oraz szerok? gam? ko??c??wek silikonowycj, pianek “ Marshmallow ”, a tak??e przyrz?dem do czyszczenia. Cena modelu Dorado to: 4999zl z VAT.
CAMPFIRE AUDIO ARA
Ca??kowit? nowo??ci? w ofercie Campfire Audio jest Ara. To nowy 3-dro??ny projekt z siedmioma przetwornikami, kt??ry ma bardzo rozdzielczy i atrakcyjny, bardzo szczeg????owy d??wi?k dla audiofila. Wykorzystuje ona tytanowe obudowy, w kt??rych znajduje si? siedem zbalansowanych przetwornik??w armaturowych w ka??dej s??uchawce, z podw??jnymi wysokimi, pojedynczymi ??redniotonowymi i poczw??rnymi niskotonowymi przetwornikami umieszczonymi wewn?trz nowej, solidnej konstrukcji wewn?trznej komory akustycznej.

Dwa przetworniki wysokotonowe s? sprz???one z opatentowan? strojon? akustyczn? komor? rozszerzaj?c? (TAEC). Koncepcja tej technologii polega na pod???czeniu przetwornik??w do kana??u z drukowan? komor? 3D, a nie rur? i filtrem, aby rozszerzy? widmo d??wi?ku w wysokich tonach i poprawi? uprzestrzennienie reprodukowanego sygna??u. Dzi?ki temu Campfire Audio Ara jest w stanie przetworzy? szeroki zakres cz?stotliwo??ci wynosz?cy od 10 Hz do 28 kHz. Czu??o??? to 93 dB przy impedancji 8.5 Ohm, co oznacza, ??e mo??na je ??atwo sparowa? z dowolnym urz?dzeniem wyposa??onym w wyj??cie s??uchawkowe. Cena modelu Ara to: 5999zl z VAT.

Warto nadmieni?, ??e wszystkie powy??sze modele dost?pne b?d? do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do ods??uchu w sklepach HiFi Pro sieci MP3Store.

Dystrybutor: MIP
www.mip.bz

Strona produktowa:
www.campfireaudio.pl

Kontakt dla prasy:
[email protected]

O Campfire Audio:
Ken Ball rozpocz??? Audio Line Out r?cznie buduj?c jedne z najlepszych przeno??nych kabli na ??wiecie. Jego wysi??ki rozros??y t? firm? z jego piwnicy do marki ALO Audio; najbardziej cenionych marek w audio osobistym. D??uga linia udanych wzmacniaczy i kabli rozprzestrzeni??a si? i ugruntowa??a t? reputacj?, kt??ra pozostaje dzi?? na miejscu.
Campfire Audio zacz???o si? bardzo podobnie jak audio ALO. Eksperymentowanie z materia??ami i technikami, aby stworzy? co?? wyj?tkowego dla os??b, kt??re najbardziej na tym zale??y. I z t? sam? determinacj? wczesne prototypowe s??uchawek w ko??cu osi?gn???y ??wietne wyniki. W miar? naszego rozwoju udoskonalali??my nasze oryginalne pomys??y i prototypy w naszym obecnym sk??adzie modeli. Ka??da s??uchawka jest zwie??czeniem niezliczonych powt??rze??, godzin s??uchania i rygorystycznych test??w wydajno??ci. Zapewniamy, ??e kupuj?c s??uchawki Campfire Audio, jeste?? dumnym w??a??cicielem ??wiatowej klasy s??uchawki od firmy, kt??ra stoi za jej produktami.

O dystrybutorze:
Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest wy???cznym dystrybutorem produkt??w marek iRiver, Fostex, Astell&kern, Cowon, Auralic, Furutech-ADL, FiiO, SoundMAGIC, Ibasso, Phiaton, Takstar, Questyle Audio, Divoom, Campfire Audio, WooAudio, SMSL, IEAST, RIVA Audio i wielu innych. Od 2004 roku dzia??a tak??e nale???ca do MIP sie? sklep??w MP3Store oferuj?ca wysokiej jako??ci przeno??ne urz?dzenia multimedialne i akcesoria. We wszystkich sklepach stacjonarnych klienci maj? mo??liwo??? wygodnego przetestowania bogatej gamy odtwarzaczy audio, s??uchawek, wzmacniaczy, g??o??nik??w oraz akcesori??w. MP3Store to tak??e sklep internetowy oraz najwi?ksze internetowe ??r??d??o informacji na temat przeno??nego sprz?tu multimedialnego w Polsce w postaci forum MP3Store licz?cego ponad 60 tysi?cy u??ytkownik??w.

Authors
Top